حسابداری - کاردانی و کارشناسی
    استاد مائده آذربایجانی    
 اقتصاد خرد  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم   
 اقتصاد کلان
 جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم  
 پول،ارز و بانکداری             جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم    
 امور مالی بین الملل   جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم   
         استاد حبیبی        
  میانه 1   فصل سوم  - فصل پنجم
  مبانی جامعه شناسی   
  حسابداری شرکت ها      
         استاد ایزدی        
  آمار کاربردی 1
  ریاضی کاربردی          
  پژوهش عملیاتی 2

          استاد محمد شریف بهشتی            مدیریت مالی 1       
 جلسه اول - جلسه دوم  - جلسه سوم                                
 مدیریت مالی 2


          استاد فاطمه نیرومند               آمار واحتمال (روشهای آماری)  
 ریاضی عمومی 1    


             استاد تابش                      زبان تخصصی حسابداری 1       
 زبان تخصصی حسابداری 2


          استاد نرجس شریف بهشتی            کلیات حقوق      
 حقوق تجارت


          استاد صمدانیان             اصول سرپرستی کارگاه       
 جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                         
 مبانی کارآفرینی
 جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                         


          استاد مصطفایی            سیاست های پولی و مالی      
 بودجه
 کلیه جلسات                        

       دکتر بهنام پور               حسابداری و حسابرسی دولتی     
 جلسه چهارم1 - جلسه چهارم2                     

       استاد کامرانیان              پیشرفته 1                 
 جلسه اول - جلسه دوم و سوم   - جلسه چهارم  - جلسه پنجم            

       استاد کیانی                 حسابرسی 1                    جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                         

       استاد موسوی              مدیریت تولید                   
 فصل اول - فصل دوم                                        

       استاد عبداللهی              آمار و احتمالات                   

       استاد کریمی              مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت     جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                            

       استاد نصراللهی              تحقیق در عملیات                       جلسه اول - جلسه دوم و سوم                                 

       استاد زاهدی              حسابداری پیشرفته 2                   
 جلسه اول                                                  

       استاد شیرانی              مبانی جامعه شناسی                   جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                         

       استاد کمالی منفرد              میانه 2                        

       استاد رشیدی              مباحث جاری در حسابداری              جلسه اول                          

       استاد رحیمی              پژوهش عملیاتی                         

       استاد صادقی              مکاتبات و گزارشات             جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم  - جلسه چهارم - جلسه پنجم 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/29
تعداد بازدید:
1844
Powered by DorsaPortal