گروه گرافیک

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

محل فارق التحصیلی

1

لیلا

رجالی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

2

نرجس

آقاجانی

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی سوره

3

مژده

ترابی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید چمران اهواز

4

لیلا

حسین زاده صلواتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

5

نگار

خوژندی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

6

شیما

رجالی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

7

زینب

سعید زاده

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

8

فهیمه

صادق زاده

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

9

فردوس

صفایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

10

آسیه

ضرابی اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

11

نرگس

فقیهی رنانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

12

مریم

کریمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

13

نسرین

ماضی اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه پیام نور تهران

14

منیر

موسوی

کارشناسی ارشد

دانشگاه پیام نور تهران

15

محمد تقی

آصف پور

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/28
تعداد بازدید:
419
Powered by DorsaPortal