دروس ارائه شده

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کاردانی ورودی مهر 96

 

 

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

ترسیم فنی

مهندس ابراهیمی

3

406

 

8-15

 

 

 

 

2

 

درک و بیان1

مهندس یحیی

3

416

 

 

 

 

8-12

 

3

 

هندسه ترسیمی

مهندس یحیی

2

416

 

 

 

 

13-16

 

4

 

ریاضی عمومی

 

3

 

8-10 زوج

 

 

 

 

 

13-15

 

5

 

فیزیک عمومی

 

2

 

15-17

 

 

 

 

 

6

 

زبان عمومی

 

3

 

8-10 فرد

15-17

 

 

 

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کاردانی ورودی بهمن 96

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

درک و بیان2

مهندس میرخانی

3

 

 

 

 

 

13ـ8

 

2

 

تمرین معماری1

مهندس یحیی

3

 

 

 

12ـ8

 

 

 

3

 

معماری جهان

دکتر میر مجربیان

2

 

 

15ـ13

 

 

 

 

4

 

پرسپکتیو

مهندس یحیی

2

 

 

 

16ـ13

 

 

 

5

 

ایستایی1

دکتر نیرو مند

2

 

 

 

 

 

17ـ15

 

6

 

تنظیم شرایط محیطی

مهندس هومهر

2

 

 

12ـ10

 

 

 

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کاردانی ورودی مهر96

 


 

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

تمرین های معماری2

مهندس ابراهیمی

3

 

 

 

 

 

18ـ13

2

 

کاربرد نرم افزار

مهندس بهروز

3

 

 

 

18ـ13

 

 

3

 

آشنایی بامعماری اسلامی1

 

2

 

17ـ15

 

 

 

 

4

 

تنظیم شرایط محیطی

مهندس هومهر

2

 

10ـ12

 

 

 

 

5

 

عناصروجزئیات ساختمانی1

مهندس ایرانخواه

2

 

 

 

 

 

8ـ12

6

 

اصول سرپرستی

مهندس ملک خویان

2

 

 

 

 

15ـ13

 

7

 

ایستایی2

دکتر نیرو مند

2

 

 

 

12ـ10

 

 

8

 

آشنایی با مقررات ملی

مهندس هومهر

2

 

15ـ13

 

 

 

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کاردانی ورودی بهمن 95

  

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

ایستایی2

دکتر نیرو مند

2

 

 

 

 

10_12

 

 

2

 

نقشه برداری

مهندس زرنگ

2

 

 

 

 

18ـ13

 

 

3

 

طراحی معماری1

دکتر کاجی

4

 

 

12ـ8

 

 

 

 

4

 

طراحی فنی

مهندس یزدانی

4

 

 

 

 

 

 

17ـ8

5

 

متره و برآورد

مهندس ملک خویان

2

 

 

 

 

 

17ـ15

 

6

 

روستا

مهندس کوهی

2

 

 

 

18ـ13

 

 

 

7

 

اصول سرپرستی

مهندس ملک خویان

2

 

 

 

 

 

15ـ13

 

8

 

عناصر و جرئیات

مهندس ایرانخواه

2

 

 

 

12ـ8

 

 

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر96

  

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

نقشه برداری

مهندس زرنگ

2

 

 

 

 

12ـ8

 

 

2

 

تنظیم شرایط محیطی

مهندس هومهر

2

 

 

9/30ـ8

 

 

 

 

3

 

برداشت از بناهای تاریخی

مهندس هومهر

3

 

 

 

 

 

18ـ15

 

4

 

انسان طبیعت معماری

دکتر میرمجربیان

2

 

 

 

15ـ13

 

 

 

5

 

مقدمات طراحی معماری2

مهندس سعیدی

5

 

 

18ـ9/30

 

 

 

 

6

 

مقاومت مصالح سازه های فلزی

مهندس افتخاری

2

 

 

 

 

15ـ13

 

 

7

 

زبان فنی

 

2

 

 

 

 

 

10ـ8

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر95

  

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

روستا1

مهندس کوهی

3

 

 

15ـ8

 

 

 

 

2

 

معماری معاصر

دکتر میرمجربیان

2

 

 

 

 

15ـ13

 

 

3

 

طرح معماری2

مهندس هومهر

5

 

17ـ8

 

 

 

 

 

4

 

ساختمان1

مهندس افتخاری

2

 

 

 

 

17ـ15

 

 

5

 

تاسیسات مکانیکی

دکتر نیرومند

2

 

 

 

 

10ـ8

 

 

6

 

زبان فنی

 

 

 

 

8-9/30 

 

 

10ـ8

 

7

 

سازه های بتنی

 

 

 

 

17ـ15

 

 

 

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر94

  

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

طرح معماری4

دکتر کاجی

 

 

17ـ8

 

 

 

 

 

2

 

مبانی نظری معماری

مهندس صمدی

 

 

 

10ـ8

 

 

 

 

3

 

طراحی فنی

مهندس افرادی

 

 

 

18ـ14/30

18ـ14/30

 

 

 

4

 

مرمت ابنیه

مهندس شیردوانی

 

 

 

 

12ـ8

 

 

 

5

 

زبان فنی

 

 

 

 

 

 

 

10ـ8

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 97

 


 

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

عناصر و جزئیات2

مهندس ابراهیمی

2

 

 

 

 

 

12ـ8

2

 

طراحی معماری2

مهندس صداقت پیشه

4

 

 

 

 

18ـ13

18ـ13

3

 

ریاضی عمومی2

 

3

 

 

18ـ15

 

 

 

4

 

انسان طبیعت معماری

دکتر میرمجربیان

2

 

 

15ـ13

 

 

 

5

 

آشنایی با معماری اسلامی

مهندس ملکیان

2

 

 

 

 

12ـ10

 

6

 

زبان تخصصی

دکتر کاجی

2

 

 

 

 

10ـ8

 

7

 

شناخت طراحی معماری روستا

مهندس پورسعید

2

 

 

12ـ8

 

 

 

8

 

دانش خانواده

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن 96

 


 

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

 

سازه های فلزی

مهندس افتخاری

2

 

 

 

15ـ13

 

 

2

 

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

دکتر نیرومند

2

 

 

 

17ـ15

 

 

3

 

طراحی معماری3

مهندس رجبی

4