برنام هفتگی
 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

طراحی معماری1

کاجی اصفهانی صالح

شنبه

08:00-09:00

کلاس 407

کاردانی

2

طراحی معماری1

ابراهیمی علون آبادی امیر

شنبه

08:00-09:00

کلاس 411

کاردانی

3

هندسه ترسیمی

ایرانخواه سمیه

شنبه

08:00-09:00

کلاس 405

کاردانی

4

تمرینهای معماری1

یحیی خوندابی زهرا

شنبه

08:00-09:00

کلاس 416

کاردانی

5

هندسه ترسیمی

ایرانخواه سمیه

شنبه

09:00-11:00

کلاس 405

کاردانی

6

تمرینهای معماری1

یحیی خوندابی زهرا

شنبه

09:00-12:00

کلاس 416

کاردانی

7

طراحی معماری1

ابراهیمی علون آبادی امیر

شنبه

09:00-12:00

کلاس 411

کاردانی

8

طراحی معماری1

کاجی اصفهانی صالح

شنبه

09:00-12:00

کلاس 407

کاردانی

9

پرسپکتیو

ایرانخواه سمیه

شنبه

11:00-12:00

کلاس 405

کاردانی

10

درک وبیان معماری2

یحیی خوندابی زهرا

شنبه

13:00-14:00

کلاس 416

کاردانی

11

تمرینهای معماری2

ابراهیمی علون آبادی امیر

شنبه

13:00-14:00

کلاس 411

کاردانی

12

پرسپکتیو

ایرانخواه سمیه

شنبه

13:00-16:00

کلاس 405

کاردانی

13

تمرینهای معماری2

ابراهیمی علون آبادی امیر

شنبه

14:00-18:00

کلاس 411

کاردانی

14

درک وبیان معماری2

یحیی خوندابی زهرا

شنبه

14:00-18:00

کلاس 416

کاردانی

15

متره وبرآورد

ملک خویان شهرام

شنبه

15:00-16:00

کلاس 401

کاردانی

16

متره وبرآورد

ملک خویان شهرام

شنبه

16:00-18:00

کلاس 401

کاردانی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

طرح معماری (5)

صمدی محمود رضا

شنبه

08:00-09:00

کلاس402

کارشناسی

2

طراحی معماری(5)

هومهر زهرا

شنبه

08:00-09:00

کلاس 403

کارشناسی

3

طراحی معماری(5)

هومهر زهرا

شنبه

09:00-12:00

کلاس 403

کارشناسی

4

طرح معماری (5)

صمدی محمود رضا

شنبه

09:00-12:00

کلاس402

کارشناسی

5

طرح معماری (5)

صمدی محمود رضا

شنبه

13:00-18:00

کلاس402

کارشناسی

6

طراحی معماری(5)

کاجی اصفهانی صالح

شنبه

13:00-18:00

کلاس 407

کارشناسی

7

طراحی معماری(5)

هومهر زهرا

شنبه

13:00-18:00

کلاس 403

کارشناسی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

تنظیم شرایط محیطی1

هومهر زهرا

یک شنبه

08:00-09:00

کلاس 401

کاردانی

2

طراحی معماری1

کاجی اصفهانی صالح

یک شنبه

08:00-10:00

کلاس 412

کاردانی

3

تنظیم شرایط محیطی1

هومهر زهرا

یک شنبه

09:00-10:00

کلاس 401

کاردانی

4

طراحی معماری1

کاجی اصفهانی صالح

یک شنبه

10:00-12:00

کلاس 412

کاردانی

5

متره وبرآورد

ملک خویان شهرام

یک شنبه

13:00-14:00

کلاس 401

کاردانی

6

متره وبرآورد

ملک خویان شهرام

یک شنبه

14:00-15:00

کلاس 401

کاردانی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

طرح تغییر عملکرد معماری داخلی

صمدی محمود رضا

یک شنبه

08:00-09:00

کلاس402

کارشناسی

2

طرح معماری (1)

سعیدی قهه عاطفه

یک شنبه

08:00-09:00

کلاس 406

کارشناسی

3

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

کوهی حبیبی نازنین

یک شنبه

08:00-09:00

کلاس 410

کارشناسی

4

انسان ، طبیعت معماری (نا پیوسته )

میرمجربیان فرزاد

یک شنبه

08:00-10:00

کلاس 404

کارشناسی

5

طرح تغییر عملکرد معماری داخلی

صمدی محمود رضا

یک شنبه

09:00-11:00

کلاس402

کارشناسی

6

طرح معماری (1)

سعیدی قهه عاطفه

یک شنبه

09:00-12:00

کلاس 406

کارشناسی

7

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

کوهی حبیبی نازنین

یک شنبه

09:00-12:00

کلاس 410

کارشناسی

8

هندسه مناظر و مرایا

میرمجربیان فرزاد

یک شنبه

10:00-11:00

کلاس 405

کارشناسی

9

تنظیم شرایط محیطی(2)

هومهر زهرا

یک شنبه

10:00-12:00

کلاس 401

کارشناسی

10

هندسه مناظر و مرایا

میرمجربیان فرزاد

یک شنبه

11:00-12:00

کلاس 405

کارشناسی

11

هندسه مناظر و مرایا

میرمجربیان فرزاد

یک شنبه

13:00-14:00

کلاس 405

کارشناسی

12

سازه های بتنی

افتخاری علیرضا

یک شنبه

13:00-15:00

کلاس 406

کارشناسی

13

سازه های بتنی

موسوی خواه سید جواد

یک شنبه

13:00-15:00

کلاس 311

کارشناسی

14

طراحی معماری(2)

افرادی عباس

یک شنبه

14:30-15:30

کلاس 403

کارشناسی

15

مدیریت و تشکیلات کارگاه (ناپیوسته)

ملک خویان شهرام

یک شنبه

15:00-16:00

کلاس 401

کارشناسی

16

ساختمان (2) و گزارش کارگاه

افتخاری علیرضا

یک شنبه

15:00-16:00

کلاس 412

کارشناسی

17

ایستایی

موسوی خواه سید جواد

یک شنبه

15:00-17:00

کلاس 404

کارشناسی

18

اصول فنی ساختمان (2)

افتخاری علیرضا

یک شنبه

15:00-19:00

کلاس 412

کارشناسی

19

طراحی معماری(2)

افرادی عباس

یک شنبه

15:30-18:00

کلاس 403

کارشناسی

20

مدیریت و تشکیلات کارگاه (ناپیوسته)

ملک خویان شهرام

یک شنبه

16:00-18:00

کلاس 401

کارشناسی

21

ساختمان (2) و گزارش کارگاه

افتخاری علیرضا

یک شنبه

16:00-19:00

کلاس 412

کارشناسی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری

بهروز امیر

دو شنبه

08:00-09:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کاردانی

2

تمرینهای معماری1

میرخانی دلیکانی زهرا

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس 407

کاردانی

3

درک وبیان معماری1

ایرانخواه سمیه

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس 416

کاردانی

4

نقشه برداری

زرنگ نسیم

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس 405

کاردانی

5

روستا1

کوهی حبیبی نازنین

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس 411

کاردانی

6

روستا1

کوهی حبیبی نازنین

دو شنبه

09:00-12:00

کلاس 411

کاردانی

7

نقشه برداری

زرنگ نسیم

دو شنبه

09:00-12:00

کلاس 405

کاردانی

8

درک وبیان معماری1

ایرانخواه سمیه

دو شنبه

09:00-12:00

کلاس 416

کاردانی

9

تمرینهای معماری1

میرخانی دلیکانی زهرا

دو شنبه

09:00-12:00

کلاس 407

کاردانی

10

کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری

بهروز امیر

دو شنبه

09:00-12:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کاردانی

11

آشنایی بامعماری جهان

میرمجربیان فرزاد

دو شنبه

10:00-12:00

کلاس 404

کاردانی

12

درک وبیان معماری2

یحیی خوندابی زهرا

دو شنبه

13:00-14:00

کلاس 407

کاردانی

13

نقشه برداری

زرنگ نسیم

دو شنبه

13:00-14:00

کلاس 405

کاردانی

14

روستا1

کوهی حبیبی نازنین

دو شنبه

13:00-14:00

کلاس 411

کاردانی

15

روستا1

کوهی حبیبی نازنین

دو شنبه

14:00-18:00

کلاس 411

کاردانی

16

نقشه برداری

زرنگ نسیم

دو شنبه

14:00-18:00

کلاس 405

کاردانی

17

درک وبیان معماری2

یحیی خوندابی زهرا

دو شنبه

14:00-18:00

کلاس 407

کاردانی

 
 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

نیرومند امیرحسین

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس 404

کارشناسی

2

بیان معماری (2)

یحیی خوندابی زهرا

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس 403

کارشناسی

3

طراحی معماری(4)

علیخانی دهقی آذر

دو شنبه

08:00-09:00

کلاس402

کارشناسی

4

تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی )

نیرومند امیرحسین

دو شنبه

08:00-10:00

کلاس 404

کارشناسی

5

تاسیسات الکتریکی (نور وصدا)

غایبی پناه پیام

دو شنبه

08:00-10:00

کلاس 401

کارشناسی

6

تاسیسات مکانیکی

نیرومند امیرحسین

دو شنبه

08:00-10:00

کلاس 404

کارشناسی

7

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

نیرومند امیرحسین

دو شنبه

09:00-10:00

کلاس 404

کارشناسی

8

طراحی معماری(4)

علیخانی دهقی آذر

دو شنبه

09:00-12:00

کلاس402

کارشناسی

9

بیان معماری (2)

یحیی خوندابی زهرا

دو شنبه

09:00-12:00

کلاس 403

کارشناسی

10

مقاومت مصالح وسازه های فلزی

معصومی اسماعیل

دو شنبه

10:00-12:00

کلاس 401

کارشناسی

11

مقدمات طراحی معماری (1)

سعیدی قهه عاطفه

دو شنبه

13:00-14:00

کلاس 416

کارشناسی

12

کاربرد نرم افزارهای ترسیمی

بهروز امیر

دو شنبه

13:00-14:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

13

کاربرد کامپیوتر در معماری

بهروز امیر

دو شنبه

13:00-14:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

14

طراحی معماری(4)

علیخانی دهقی آذر

دو شنبه

13:00-18:00

کلاس402

کارشناسی

15

کاربرد کامپیوتر در معماری

بهروز امیر

دو شنبه

14:00-18:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

16

کاربرد نرم افزارهای ترسیمی

بهروز امیر

دو شنبه

14:00-18:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

17

مقدمات طراحی معماری1

سعیدی قهه عاطفه

دو شنبه

14:00-18:00

کلاس 416

کارشناسی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

آشنایی با مقررات ملی ساختمان

میرمجربیان فرزاد

سه شنبه

08:00-10:00

کلاس 209

کاردانی

2

ترسیم فنی

یزدانی امین

سه شنبه

08:00-12:00

کلاس402

کاردانی

3

تنظیم شرایط محیطی1

هومهر زهرا

سه شنبه

13:00-14:00

کلاس 406

کاردانی

4

ترسیم فنی

یزدانی امین

سه شنبه

13:00-15:00

کلاس402

کاردانی

5

آشنایی بامعماری جهان

ابراهیمی علون آبادی امیر

سه شنبه

13:00-15:00

کلاس 404

کاردانی

6

تنظیم شرایط محیطی1

هومهر زهرا

سه شنبه

14:00-15:00

کلاس 406

کاردانی

7

آشنایی بامعماری اسلامی1

ابراهیمی علون آبادی امیر

سه شنبه

15:00-16:00

کلاس 401

کاردانی

8

ایستایی1

موسوی خواه سید جواد

سه شنبه

15:00-17:00

کلاس 416

کاردانی

9

فیزیک مکانیک

آصف پور محمد تقی

سه شنبه

15:00-17:00

کلاس402

کاردانی

10

آشنایی بامعماری اسلامی1

ابراهیمی علون آبادی امیر

سه شنبه

16:00-17:00

کلاس 401

کاردانی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

تحلیل فضاهای شهری

صمدی محمود رضا

سه شنبه

08:00-09:00

کلاس 404

کارشناسی

2

مدیریت و تشکیلات کارگاه

افتخاری علیرضا

سه شنبه

08:00-09:00

کلاس 403

کارشناسی

3

آشنایی با معماری اسلامی

ابراهیمی علون آبادی امیر

سه شنبه

08:00-09:00

کلاس 406

کارشناسی

4

مدیریت کارگاه

افتخاری علیرضا

سه شنبه

08:00-10:00

کلاس 403

کارشناسی

5

تحلیل فضاهای شهری

کاجی اصفهانی صالح

سه شنبه

08:00-10:00

کلاس 401

کارشناسی

6

تحلیل فضاهای شهری

صمدی محمود رضا

سه شنبه

09:00-11:00

کلاس 404

کارشناسی

7

مدیریت و تشکیلات کارگاه

افتخاری علیرضا

سه شنبه

09:00-12:00

کلاس 403

کارشناسی

8

آشنایی با معماری اسلامی

ابراهیمی علون آبادی امیر

سه شنبه

09:00-12:00

کلاس 406

کارشناسی

9

روستا (2)

پورسعید اصفهانی پریناز

سه شنبه

13:00-14:00

کلاس 403

کارشناسی

10

آشنایی با معماری معاصر

میرمجربیان فرزاد

سه شنبه

13:00-15:00

کلاس 401

کارشناسی

11

طرح معماری (1)

سعیدی قهه عاطفه

سه شنبه

13:00-18:00

کلاس 412

کارشناسی

12

روستا (2)

پورسعید اصفهانی پریناز

سه شنبه

14:00-18:00

کلاس 403

کارشناسی

13

تنظیم شرایط محیطی(2)

هومهر زهرا

سه شنبه

15:00-17:00

کلاس 406

کارشناسی

14

مبانی نظری معماری

صمدی محمود رضا

سه شنبه

15:00-17:00

کلاس 404

کارشناسی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

پرسپکتیو

کامران سارا

چهار شنبه

08:00-09:00

کلاس 411

کاردانی

2

ترسیم فنی

یزدانی امین

چهار شنبه

08:00-12:00

کلاس 416

کاردانی

3

پرسپکتیو

کامران سارا

چهار شنبه

09:00-12:00

کلاس 411

کاردانی

4

ایستایی2

ملک خویان شهرام

چهار شنبه

10:00-12:00

کلاس 309

کاردانی

5

ترسیم فنی

یزدانی امین

چهار شنبه

13:00-15:00

کلاس 416

کاردانی

6

عناصروجزئیات ساختمانی1

یزدانی امین

چهار شنبه

15:00-16:00

کلاس 416

کاردانی

7

فیزیک مکانیک

آصف پور محمد تقی

چهار شنبه

15:00-17:00

کلاس 401

کاردانی

8

عناصروجزئیات ساختمانی1

یزدانی امین

چهار شنبه

16:00-18:00

کلاس 416

کاردانی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

طراحی معماری(5)

کاجی اصفهانی صالح

چهار شنبه

08:00-09:00

کلاس402

کارشناسی

2

طراحی معماری(3)

محمد رجبی بهزاد

چهار شنبه

08:00-09:00

کلاس 405

کارشناسی

3

شناخت طراحی معماری روستا

پورسعید اصفهانی پریناز

چهار شنبه

08:00-09:00

کلاس 407

کارشناسی

4

آشنایی با مرمت ابنیه

شیردوانی مهشید

چهار شنبه

08:00-09:00

کلاس 403

کارشناسی

5

کارگاه مصالح و ساخت

معصومی اسماعیل

چهار شنبه

08:00-12:00

کلاس 206

کارشناسی

6

طراحی معماری(5)

کاجی اصفهانی صالح

چهار شنبه

09:00-12:00

کلاس402

کارشناسی

7

آشنایی با مرمت ابنیه

شیردوانی مهشید

چهار شنبه

09:00-12:00

کلاس 403

کارشناسی

8

شناخت طراحی معماری روستا

پورسعید اصفهانی پریناز

چهار شنبه

09:00-12:00

کلاس 407

کارشناسی

9

طراحی معماری(3)

محمد رجبی بهزاد

چهار شنبه

09:00-12:00

کلاس 405

کارشناسی

10

کاربرد کامپیوتر در معماری

بهروز امیر

چهار شنبه

13:00-14:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

11

کاربرد کامپیوتر در طراحی

بهروز امیر

چهار شنبه

13:00-14:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

12

روش های طراحی و تولید صنعتی

ملک خویان شهرام

چهار شنبه

13:00-15:00

کلاس 404

کارشناسی

13

مقدمات طراحی معماری (1)

سعیدی قهه عاطفه

چهار شنبه

13:00-18:00

کلاس 407

کارشناسی

14

طراحی معماری(3)

محمد رجبی بهزاد

چهار شنبه

13:00-18:00

کلاس 405

کارشناسی

15

طراحی معماری(4)

صداقت پیشه احسان

چهار شنبه

13:00-18:00

کلاس402

کارشناسی

16

کاربرد کامپیوتر در طراحی

بهروز امیر

چهار شنبه

14:00-16:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

17

کاربرد کامپیوتر در معماری

بهروز امیر

چهار شنبه

14:00-16:00

سایت مجموعه هنر و معماری(کلاس 408)

کارشناسی

18

طراحی معماری(2)

افرادی عباس

چهار شنبه

14:30-18:00

کلاس 411

کارشناسی

 

ردیف

نام درس

نام استاد

روز ارائه

ساعت

کلاس

مقطع

1

درک وبیان معماری1

ایرانخواه سمیه

پنج شنبه

08:00-09:00

کلاس 416

کاردانی

2

طراحی فنی ساختمان

یزدانی امین

پنج شنبه

08:00-12:00

کلاس 412

کاردانی

3

طراحی فنی ساختمان

یحیی خوندابی زهرا

پنج شنبه

08:00-12:00

کلاس402

کاردانی

4

درک وبیان معماری1

ایرانخواه سمیه

پنج شنبه

09:00-12:00

کلاس 416

کاردانی

5

هندسه ترسیمی

ایرانخواه سمیه

پنج شنبه

13:00-14:00

کلاس 416

کاردانی

6

طراحی فنی ساختمان

یحیی خوندابی زهرا

پنج شنبه

13:00-17:00

کلاس402

کاردانی

7

طراحی فنی ساختمان

یزدانی امین