دروس ارائه شده
                                                                                                              برنامه ترم مهر 97
 
 
 

 


برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان ترم 1 کاردانی

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

نوع درس

روز و ساعت تشکیل کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

11-18-002-01

صفحه آرایی

خانم سعیدزاده

3

تخصصی

 

14-18

 

 

 

 

2

11-18-005-01

طراحی 5

خانم ماضی

2

تخصصی

 

8-11

 

 

 

 

3

11-11-252-02

اصول سرپرستی

خانم ماضی

2

تخصصی

 

 

 

 

8-10

 

4

11-18-026-01

چاپ ماشینی

خانم لیلا رجالی

2

اصلی

 

 

 

 

10-12

 

5

11-01-257-01

ریاضی پیش

 

3

پیشنیاز پایه

8-10 ، 10-12ف

 

 

 

 

 

6

11-18-016-01

فیزیک نور

آقای آصف پور

2

پایه

 

 

 

 

 

10-12

7

11-18-017-02

آز.فیزیک نور

آقای آصف پور

1

پایه

 

 


 

 

8-10

8

 

هندسه و نقوش

خانم ماضی

3

اصلی

 

11-14

 

 

 

 

 

111400701

دانش خانواده

خانم ها

 

عمومی

13-15

 

 

 

 

 

9

111400702

دانش خانواده

آقایان

2

عمومی

13-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان ترم 2 کاردانی

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

روز و ساعت تشکیل کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

11-14-010-01

زبان انگلیسی

 

3

401

8-10ف

15-17

 

 

 

 

2

11-18-006-01

طراحی 6

خانم شیما رجالی

2

411

13-15

 

 

 

 

 

3

11-18-001-01

تکنولوژی 1

خانم آقاجانی

3

403

 

 

 

 

14-19

 

4

11-18-020-01

ترسیمات هندسی

خانم ماضی

2

406

 

 

 

 

10-14

 

5

11-18-013-01

کامپیوتر 2

خانم صفایی

2

سایت هنر

 

11-15

 

 

 

 

6

11-18-023-01

ارتباطات و تبلیغات

خانم صادق زاده

2

401

 

 

 

 

 

8-10

7

11-01-257-01

ریاضی پیش

 

3

401

8-10ز و10-12

 


 

 

 

8

11-18-016-01

فیزیک نور

آقای آصف پور

2

 

 

 

 

 

 

10-12

9

11-18-017-01

آز.فیزیک نور

آقای آصف پور

1

 

 

 

 

 

 

13-15

 

 

 

 

 


برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان ترم 3 (الف) کاردانی

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

روز و ساعت تشکیل کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

11-18-008-01

تکنولوژی 2

خانم سعید زاده

3

411

 

8-14

 

 

 

 

2

11-18-009-01

طراحی تحلیلی

خانم شیما رجالی

2

416

 

 

 

8-11

 

 

3

11-18-022-01

شناخت گرافیک 2

 

2

401

 

15-17

 

 

 

 

4

11-18-010-01

بسته بندی

خانم سعید زاده

3

405

 

 

 

13-17

 

 

5

11-18-004-01

چاپ سیلک

خانم لیلا رجالی

2

آتلیه 3

 

 

 

11-13

 

 

6

11-18-003-01

تصویرسازی

خانم خوژندی

3

410

 

 

13-17

 

 

 

7

11-18-007-01

کاربرد خط در گرافیک

خانم صفایی

2

412

 

 

8-12

 

 

 

8

11-18-024-01

روش تحقیق

خانم صادق زاده

2

401

 

 

 

 

 

10-12

 

 

 

 

 

 


برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان ترم 3(ب) کاردانی

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

روز و ساعت تشکیل کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

11-18-008-02

تکنولوژی 2

خانم صفایی

3

412

 

 

13-16

 

 

 

2

11-18-009-02

طراحی تحلیلی

خانم موسوی

2

412

 

 

 

 

13-16

 

3

11-18-022-02

شناخت گرافیک 2

خانم شیما رجالی

2

 

 

 

 

11-13

 

 

4

11-18-010-02

بسته بندی

خانم سعید زاده

3

405

 

 

 

8-11

 

 

5

11-18-004-02

چاپ سیلک

خانم لیلا رجالی

2

آتلیه 3

 

 

 

13-16

 

 

6

11-18-003-02

تصویرسازی

خانم خوژندی

3

410

 

 

8-12

 

 

 

7

11-18-007-02

کاربرد خط در گرافیک

خانم ضرابی

2

410

 

 

 

 

8-12

 

8

11-18-024-01

روش تحقیق

خانم صادق زاده

2

401

 

 

 

 

 

10-12

 

 

 

 

 


برنامه پیشنهادی جهت دانشجویان ترم 4 کاردانی

ردیف

شماره گروه

نام درس

نام استاد

واحد

کلاس

روز و ساعت تشکیل کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

11-18-014-01

تکنولوژی 3

خانم ضرابی

3

410

 

 

 

 

13-18

 

2

11-18-009-03

طراحی تحلیلی

 

2

405

 

11-15

 

 

 

 

3

11-14-010-01

زبان انگلیسی

 

3

401

8-10ف

15-17

 

 

 

 

4

11-18-023-01

ارتباطات و تبلیغات

خانم صادق زاده

2

 

 

 

 

 

 

8-10

5

11-18-024-01

روش تحقیق

خانم صادق زاده

2

 

 

 

 

 

 

10-12

6

11-11-252-02

اصول سرپرستی

خانم ماضی

2

 

 

 

 

 

8-10

 

7

11-18-011-01

گرافیک محیطی

خانم صفایی

3

407

 

8-11


 

 

 

8

11-18-026-01

چاپ ماشینی

خانم لیلا رجالی

2

 

 

 

 

 

10-12

 

9

11-18-015-01

پروژه نهایی

خانم لیلا رجالی

2

 

 

 

 

 

 

 

10

11-12-338-01

کارآموزی

خانم لیلا رجالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/18
تعداد بازدید:
1151
Powered by DorsaPortal