معرفی
 • معرفی آموزش عالي آزاد ـ موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی 

  تعریف:

  آموزش عالی آزاد آموزشی غیررسمی و بالاتر از سطح متوسطه است، که در قالب آموزش‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان‌مدت اجرا می‌شود.  
  اهداف: 
  آموزش‌های عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‌شود: 
  1- کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
  2- ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی،
  3- تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،
  4- کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
  5- ارایه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

  انواع آموزش‌های عالی آزاد
 • آموزش عالی آزاد شامل موارد زیر است:
  1- آموزشهاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمانها، نهادها و صنايع 
  2- بازآموزي و آموزشهاي تکميلي براي دانش آموختگان
  3- آموزشهاي تکميلي براي دانشجويان
  4- آموزشهاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي
  5- آموزشهاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه
  6- آموزشهاي عمومي شهر و شهروند

  شیوه اجرا:
  آموزش‌های عالی آزاد می‌تواند به سه شیوه برگزار گردد:
  1- سمینار
  2- کارگاه
  3- دوره (کوتاه مدت / میان مدت / بلندمدت)
  دوره‌هاي آموزشي مي‌تواند بصورت حضوري يا غيرحضوري ارائه گردند.

  مدارک اعطایی به دانش آموختگان:
  به شرکت کنندگان در دوره‌ها,سمینارها و کارگاهها، بر حسب مورد، گواهینامه‌های ذیل با تایید موسسه آموزش عایل راغب اصفهانی اعطا خواهد شد:
  1- گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد،
  2- گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه.