معرفی کارشناسان اداره بایگانی

 

مدیر بایگانی:جناب آقای مجید موحد
لیسانس:مترجمی زبان انگلیسی 

راه های تماس:

شماه تلفن:                        3687701 الی 3687706 داخلی 144
                                     email:  h_beheshti@yahoo.comکارشناس اداره بایگانی:سرکار خانم صبیحه هنری  
لیسانس:حسایداری            دانشگاه االمهدی
فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی    دانشگاه تهران  


راه های تماس:

شماه تلفن:                        3687701 الی 3687706 داخلی 125
                                     email: honari8s@gmail.com


شرح وظایف اداره بایگانی
 

امور بايگاني

تشكيل پرونده دانشجويي به تفكيك مقطع و سال ورود

اخذ نامه­هاي مربوط به بايگاني آموزشي دانشجويان از دبيرخانه

- كد گذاري نامه­هاي آموزشي با توجه به مقطع دانشجويان

- درج كد نامه­هاي مربوطه هر دانشجو در دفتر بايگاني

- بايگاني نامه­هاي آموزشي دانشجويان

- بايگاني نامهاي دانشجويان در پرونده­هاي مربوطه

- تحويل مدارك دانشجويان جهت فارغ التحصيلي به واحدهاي مربوطه

- ساير امور محوله مربوط به امور بایگانی