راه های ارتباط با اداره آموزش
کارشناس پاسخگویی آموزش       3687701 الی 3687706 داخلی 115       email:                      @yahoo.com
مدیر آموزش                            3687701 الی 3687706 داخلی 114      email:  h_beheshti@yahoo.com
کارشناس سیستم گلستان  آموزش   3687701 الی 3687706 داخلی 106      email:                       @yahoo.com
کارشناس فارغ التحصیلان           3687701 الی 3687706 داخلی 116      email:                      @yahoo.com
امور بایگانی                            3687701 الی 3687706 داخلی 125      email:                      @yahoo.com