اداره پذیرش دانشجویان جدید الورود


کاشناس پذیرش دانشجویان جدید الورود:سرکار خانم آرزو کامیاب  
لیسانس:روانشناسی               دانشگاه پیام نور وزوان اصفهان 

امور بایگانی  و پذیرش                          3687701 الی 3687706 داخلی 125      email:arezoo.kamyab@yahoo.com

 
شرح وظایف اداره پذیرش دانشجویان جدید الورود

 

اداره پذيرش

 

- تهيه گزارش و تنظيم تعيين نهايي ظرفيت پذيرش گروهها و ارسال به هيأت رئيسه موسسه

جهت تصويب نهایی

- ارسال ظرفيت نهايي كليه رشته­ها به دفتر مدير كل برنامه­ريزي، نظارت و ارزيابي دانشگاه

- بررسي تأسيس رشته و گرايش­هاي جديد و تدوين برنامه با تغييرات سرفصل دروس

- بررسي و ارسال پرونده­هاي تبديل خارج به داخل، دانشجويان نمونه، انتقالي و ....

تشكيل پرونده دانشجويي به تفكيك مقطع و سال ورود

اخذ نامه­هاي مربوط به بايگاني آموزشي دانشجويان از دبيرخانه

- كد گذاري نامه­هاي آموزشي با توجه به مقطع دانشجويان

- درج كد نامه­هاي مربوطه هر دانشجو در دفتر بايگاني

- تحويل مدارك دانشجويان جهت فارغ التحصيلي به واحدهاي مربوطه

- ساير امور محوله مربوط به امور بایگانی