معرفی و شرح وظایف مدیریت امور اداری
مدیر امور اداری
فردوس رضازاده
کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه شهرکرد
آدرس:اصفهان- میدان جمهوری-  موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی- ساختمان مركزي - طبقه دوم- امور اداری
تلفن تماس:6-33687702  داخلی 130
 
 شرح وظایف 
 
تهيه و تنظيم آيين نامه ها ،‌بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارايه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد.
مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري.
اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي و پشتيباني.
مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارايه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت طرح و برنامه.
ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه.
برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارايه طرح ها و پيشنهادهاي لازم و هم چنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي.
نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي واحدهاي تابعه
همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمان ها ، اموال و تاسيسات
انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط.
شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان.
نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارايه آن به واحدهاي مختلف.
انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط.
تهيه طرح هاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مزبور
برنامه ريزي و نظارت بر روش هاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه.
نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي دانشگاه و ارايه راهنمايي هاي لازم.
اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط.
همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ،‌ نمودار و پست هاي سازماني دانشگاه با مديريت طرح و برنامه.
نظارت بر امور حضور و غياب ،‌ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان ، ‌اضافه كاري و انتصاب كاركنان (هيات علمي و غير هيات علمي).
رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم.

اداره رفاه كاركنان 
 
انجام امور مربوط به بيمه و بهداشت و درمان كاركنان و پرداخت جيره هاي غيرنقدي با همكاري واحدهاي مربوطه.
اعطاي وامهاي ضروري وغيره .
اداره امورمربوط به مهدكودك فرزندان كاركنان دانشگاه.
اداره كارگزيني هيئت علمي
 
شرح وظايف: 
اعمال واجراي قوانين ، مقررات وآئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي .
انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .
انجام امور مربوط به ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه با مسئولان مربوطه .
انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .
صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع ، ضريب حقوق ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه .
مراقبت در اجراي مقررات انضباطي اعضا ء هيئت علمي بر اساس گزارشهاي واصله از واحدهاي مربوط.