چارت درسی گروه آموزشی نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
نام درس
تئوري
عملي
نوع درس
دروس پيش نياز، همنياز
معارف اسلامي 1
2
0
عمومي
 
ادبيات فارسي
3
0
عمومي
 
تربيت بدني 1
0
1
عمومي
 
اخلاق
2
0
عمومي
 
جمعيت وتنظيم خانواده
1
0
عمومي
 
 
زبان پيش
2
0
عمومي
 
 
زبان عمومي
3
0
عمومي
پيش نياز
زبان پيش
دفاع مقدس
2
0
عمومي
 
 
نام درس
تئوري
عملي
نوع درس
دروس پيش نياز، همنياز
رياضي پيش
2
0
پايه
 
فيزيك پيش
2
0
پايه
 
رياضي عمومي
3
0
پايه
پيش نياز ریاضی پیش
فيزيك الكتريسيته ومغناطيس
2
0
پايه
پیش نياز فیزیک پیش
 
نام درس
تئوري
عملي
نوع درس
دروس پيش نياز، همنياز
آمارواحتمالات
2
0
اصلي
پيش نياز              ریاضی عمومی
شيوه ارائه نوشتاري وگفتاري
1
0
اصلي
 
سخت افزاركامپيوتر2
2
1
اصلي
 
مباني الكترونيك
2
0
اصلي
 
كارگاه مباني الكترونيك
0
1
اصلي
هم نياز
مباني الكترونيك
زبان فني
2
0
اصلي
پيش نياز
زبان عمومي
آزمايشگاه نرم افزارهاي گرافيكي
0
1
اصلي
رياضي كاربردي
2
0
اصلي
پيش نياز              ریاضی عمومی
 
نام درس
تئوري
عملي
نوع درس
دروس پيش نياز، همنياز
سيستم عامل 2
2
0
تخصصي
 
كارگاه سيستم عامل2
0
1
تخصصي
هم نياز
سيستم عامل 2
برنامه سازي پيشرفته1
2
1
تخصصي
 
شبكه هاي محلي كامپيوتري
2
0
تخصصي
 
 
كارگاه شبكه هاي محلي كامپيوتري
0
1
تخصصي
زبان ماشين واسمبلي
2
1
تخصصي
پيش نياز
برنامه سازي پيشرفته1
برنامه سازي پيشرفته2
2
1
تخصصي
پيش نياز
برنامه سازي پيشرفته1
مباني مهندسي نرم افزار
2
0
تخصصي
 
پايگاه داده ها
2
0
تخصصي
پيش نياز
ذخيره وبازيابي اطلاعات
آزمايشگاه پايگاه داده ها
0
1
تخصصي
هم نياز
پايگاه داده ها
ذخيره وبازيابي اطلاعات
3
0
تخصصي
 
مباني اينترنت
0
1
تخصصي
 
ساختمان داده ها
2
1
تخصصي
پيش نياز
برنامه سازي پيشرفته1
برنامه نويسي مبتني بروب
1
1
تخصصي
پيش نياز
مباني اينترنت
مباحث ويژه
1
1
تخصصي
 
اصول سرپرستي
2
0
تخصصي
 
كارآفريني وپروژه
1
1
تخصصي
 
 
پروژه
0
2
پروژه
 
 
كارآموزي
0
2
كارآموزي
 
 

دروس مورد انتخاب دانشجو در ترم های دانشجویی

ترم اولزبان پیش - ریاضی پیش - فیزیک پیش - برنامه نویسی پیشرفته یک - سیستم عامل - کارگاه سیستم عامل -آز نرم افزار های گرافیکی - کارآفرینی و پروژه - اصول سرپرستی
ترم دومزبان عمومی - ریاضی عمومی - فیزیک الکتریسته و مغناطیس - شبکه های محلی کامپیوتری - مبانی اینترنت - برنامه نویسی پیشرفته دو - ساختمان داده ها
ترم سومزبان فنی - ذخیره و بازیابی اطلاعات - مبانی مهندسی نرم افزار - شیوه ارائه مطالب نوشتاری و گفتاری - کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری -  زبان ماشین و اسمبلی -سخت افزار کامپیوتر -برنامه نویسی مبتنی بر وب
ترم چهارمریاضی کاربردی -  آمار و احتمالات -پایگاه داده - آز پایگاه داده- مبانی الکترونیک - کارگاه مبانی الکترونیک -مباحث ویژه -  پروژه - کارآموزی