چارت درسی رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
ورودی های  1391 و بعد از آن
دروس ارائه شده برای مقطع  کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی ترم 1
دروس هم نیازدروس پیشنیازعملینظریجمعتعداد واحدنوع درسموضوع درسردیف
   34342عمومیتاریخ اسلام1
   51513پایهریاضیات عمومی 22
   34342پایهاستاتیک3
   34342تخصصیمدیریت بهره وری انرژی در تاسیسات4
   34342تخصصیتجهیزات حرارتی و برودتی5
   51513تخصصیبرق تاسیسات6
   34342تخصصیکاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در تاسیسات7
   34342عمومیدفاع مقدس8
  027227218 جمع کل  
---------------------------
دروس ارائه شده برای مقطع  کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی ترم 2
دروس هم نیازدروس پیشنیازعملینظریجمعتعداد واحدنوع درسموضوع درسردیف
   34342عمومیتنظیم خانواده1
 ریاضیات عمومی 2 51513پایهریاضیات کاربردی2
 ریاضیات عمومی 2 51513اصلیترمودینامیک 23
   34342تخصصیمواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی4
ریاضیات عمومی 2  51513اصلیدینامیک5
ریاضیات عمومی 2  51513تخصصیمکانیک سیالات 26
 ترمودینامیک 25134853تخصصیطراحی سیستمهای تبرید و سردخانه با پروژه7
   32332319 جمع کل  

----------------------------------------------
دروس ارائه شده برای مقطع  کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی ترم 3
دروس هم نیازدروس پیشنیازعملینظریجمعتعداد واحدنوع درسموضوع درسردیف
   34342عمومیمتون اسلامی (آموزش زبان عربی)1
  34 341عمومیتربیت بدنی 22
 ترمودینامیک 2 34342اصلیسوخت و احتراق3
 ترمودینامیک 2 51513اصلیانتقال حرارت 24
 ریاضیات عمومی 2 34342اصلیمقاومت مصالح5
 برق تاسیسات 34342تخصصیکنترلهای تاسیسات6
 تبرید و سردخانه5134853تخصصیطراحی سیستمهای تهویه مطبوع با پروژه7
  5117682تخصصینقشه کشی تاسیسات برودتی به کمک رایانه8
  13623837417 جمع کل  

---------------------
دروس ارائه شده برای مقطع  کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی ترم 4
دروس هم نیازدروس پیشنیازعملینظریجمعتعداد واحدنوع درسموضوع درسردیف
   34342عمومیانقلاب اسلامی و ریشه های آن1
انتقال حرارت 2 34 341اصلیآز - انتقال حرارت 22
ترمودینامیک 2 34 341اصلیآز- ترمودینامیک3
برق تاسیسات 34 341تخصصیآز - برق تاسیسات4
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 102 1022تخصصیکارگاه تهویه مطبوع5
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 102 1022تخصصیکارگاه تبرید و سردخانه6
   34342تخصصیزبان تخصصی7
 طراحی سیستمهای تهویه مطبوع6817852تخصصیطراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات8
   34342عمومیمعارف اسلامی 29
 طراحی سیستمهای تهویه مطبوع153 1533تخصصیپروژه10
  52711964618 جمع کل  
 نکته:تعداد کل واحدهای درسی 74 واحد می باشد. در جداول بالا 72 واحد (به غیر از دروس جبرانی) آمده است که 2 واحد باقی مانده مربوط به کارآموزی می باشد.