دروس معارف
 
جزوه معارف 1 - معرفی به استاد - ویژه ترم بهمن 95
maaref1-moarefi (دریافت فایل)
maaref1-moarefi.docx  فرمت:.docx  اندازه:248.33 KB تعداد دریافت : 152 بار 
جزوه معارف 2 - معرفی به استاد - ویژه ترم بهمن 95
maaref2-moarefi (دریافت فایل)
maaref2-moarefi.docx  فرمت:.docx  اندازه:798.79 KB تعداد دریافت : 358 بار 
جزوه متون - معرفی به استاد - ویژه ترم بهمن 95
motoon-moarefi (دریافت فایل)
motoon-moarefi.docx  فرمت:.docx  اندازه:553.13 KB تعداد دریافت : 143 بار 
جزوه دفاع مقدس - معرفی به استاد - ویژه ترم بهمن 95
defa-moarefi (دریافت فایل)
defa-moarefi.docx  فرمت:.docx  اندازه:63.48 KB تعداد دریافت : 100 بار 
فایل 1 دفاع اصلاحیه
fasl 1 (دریافت فایل)
fasl 1.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:2.00 MB تعداد دریافت : 911 بار 
دفاع مقدس
fasl 6 (دریافت فایل)
fasl 6.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:5.72 MB تعداد دریافت : 833 بار 
معارف
6-10.7.89-121 (دریافت فایل)
6-10.7.89-121.doc  فرمت:.doc  اندازه:8.77 MB تعداد دریافت : 1658 بار 
معارف
Doc1 (دریافت فایل)
Doc1.docx  فرمت:.docx  اندازه:319.17 KB تعداد دریافت : 0 بار 
دفاع مقدس
Doc2 (دریافت فایل)
Doc2.docx  فرمت:.docx  اندازه:267.53 KB تعداد دریافت : 503 بار 
دفاع مقدس
fasl 1 (دریافت فایل)
fasl 1.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:2.00 MB تعداد دریافت : 0 بار 
دفاع مقدس
fasl 2 (دریافت فایل)
fasl 2.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:1.59 MB تعداد دریافت : 977 بار 
دفاع مقدس
fasl 10 (دریافت فایل)
fasl 10.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:531.69 KB تعداد دریافت : 670 بار 
دفاع مقدس
fasl 11 (دریافت فایل)
fasl 11.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:1.01 MB تعداد دریافت : 469 بار 
دفاع مقدس
fasl 12 (دریافت فایل)
fasl 12.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:281.50 KB تعداد دریافت : 1829 بار 
دفاع مقدس
fasl 3 (دریافت فایل)
fasl 3.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:648.28 KB تعداد دریافت : 543 بار 
دفاع مقدس
fasl 4 (دریافت فایل)
fasl 4.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:1.63 MB تعداد دریافت : 667 بار 
دفاع مقدس
fasl 5 (دریافت فایل)
fasl 5.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:534.36 KB تعداد دریافت : 715 بار 
دفاع مقدس
fasl 7 (دریافت فایل)
fasl 7.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:1.08 MB تعداد دریافت : 657 بار 
دفاع مقدس
fasl 8 (دریافت فایل)
fasl 8.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:3.69 MB تعداد دریافت : 562 بار 
دفاع مقدس
fasl 9 (دریافت فایل)
fasl 9.pptx  فرمت:.pptx  اندازه:7.87 MB تعداد دریافت : 617 بار 
فایل درس دفاع مقدس
02متن اصلي 90.08.02 (دریافت فایل)
02متن اصلي 90.08.02.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:6.48 MB تعداد دریافت : 1785 بار 
فایل درس دفاع مقدس
6-10.7.89-121 (دریافت فایل)
6-10.7.89-121.doc  فرمت:.doc  اندازه:8.77 MB تعداد دریافت : 10179 بار