فایل های تحصیلات تکمیلی
 
آيين نامه كارشناسي ارشد
aeennameh-arshad (دریافت فایل)
aeennameh-arshad.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:2.29 MB تعداد دریافت : 517 بار 
دستورالعمل
dastornegaresh (دریافت فایل)
dastornegaresh.docx  فرمت:.docx  اندازه:107.48 KB تعداد دریافت : 1297 بار 
دستورالعمل
dastornegaresh (دریافت فایل)
dastornegaresh.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:603.75 KB تعداد دریافت : 1796 بار 
propozal
propozal (دریافت فایل)
propozal.doc  فرمت:.doc  اندازه:124.50 KB تعداد دریافت : 1188 بار 
propozal
propozal (دریافت فایل)
propozal.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:297.78 KB تعداد دریافت : 1097 بار 
ثبت پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah (دریافت فایل)
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah.docx  فرمت:.docx  اندازه:122.53 KB تعداد دریافت : 457 بار 
ثبت پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah (دریافت فایل)
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:355.30 KB تعداد دریافت : 650 بار 
اعلام آمادگی جلسه دفاعیه
elam-amadegi-jalase-defa (دریافت فایل)
elam-amadegi-jalase-defa.docx  فرمت:.docx  اندازه:124.18 KB تعداد دریافت : 474 بار 
اعلام آمادگی جلسه دفاعیه
elam-amadegi-jalase-defa (دریافت فایل)
elam-amadegi-jalase-defa.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:349.02 KB تعداد دریافت : 797 بار 
اعلام تصویب پیشنهادیه
elam-tasvib-pishnahadiye (دریافت فایل)
elam-tasvib-pishnahadiye.docx  فرمت:.docx  اندازه:115.70 KB تعداد دریافت : 444 بار 
اعلام تصویب پیشنهادیه
elam-tasvib-pishnahadiye (دریافت فایل)
elam-tasvib-pishnahadiye.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:297.01 KB تعداد دریافت : 496 بار 
گزارش پیشرفت کار
gozaresh-pishraft-kar (دریافت فایل)
gozaresh-pishraft-kar.docx  فرمت:.docx  اندازه:115.95 KB تعداد دریافت : 329 بار 
گزارش پیشرفت کار
gozaresh-pishraft-kar (دریافت فایل)
gozaresh-pishraft-kar.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:341.45 KB تعداد دریافت : 454 بار 
تعیین داورو ناظر و تاریخ دفاع
taeindavar-nazer-tarikhdefa (دریافت فایل)
taeindavar-nazer-tarikhdefa.docx  فرمت:.docx  اندازه:124.13 KB تعداد دریافت : 449 بار 
تعیین داورو ناظر و تاریخ دفاع
taeindavar-nazer-tarikhdefa (دریافت فایل)
taeindavar-nazer-tarikhdefa.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:356.49 KB تعداد دریافت : 713 بار 
تایید دریافت پایان نامه توسط داور
taeed-davar (دریافت فایل)
taeed-davar.docx  فرمت:.docx  اندازه:117.48 KB تعداد دریافت : 406 بار 
تایید دریافت پایان نامه توسط داور
taeed-davar (دریافت فایل)
taeed-davar.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:359.26 KB تعداد دریافت : 628 بار 
صورت جلسه دفاعیه
soratjalasedefa (دریافت فایل)
soratjalasedefa.docx  فرمت:.docx  اندازه:117.13 KB تعداد دریافت : 373 بار 
صورت جلسه دفاعیه
soratjalasedefa (دریافت فایل)
soratjalasedefa.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:298.63 KB تعداد دریافت : 526 بار 
گزارش حق التدریس داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah (دریافت فایل)
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah.docx  فرمت:.docx  اندازه:115.50 KB تعداد دریافت : 305 بار 
گزارش حق التدریس داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah (دریافت فایل)
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:348.94 KB تعداد دریافت : 381 بار 
مجوز صحافی
mojavez-sahafi (دریافت فایل)
mojavez-sahafi.docx  فرمت:.docx  اندازه:116.31 KB تعداد دریافت : 415 بار 
مجوز صحافی
mojavez-sahafi (دریافت فایل)
mojavez-sahafi.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:347.95 KB تعداد دریافت : 690 بار 
سنوات ترم 5
sanavat5 (دریافت فایل)
sanavat5.doc  فرمت:.doc  اندازه:72.50 KB تعداد دریافت : 371 بار 
سنوات ترم 5
sanavat5 (دریافت فایل)
sanavat5.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:210.88 KB تعداد دریافت : 546 بار 
سنوات ترم 6
sanavat6 (دریافت فایل)
sanavat6.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:167.79 KB تعداد دریافت : 565 بار 
سنوات ترم 6
sanavat6 (دریافت فایل)
sanavat6.doc  فرمت:.doc  اندازه:78.00 KB تعداد دریافت : 321 بار 
تحویل پایان نامه
tahvilpayannameh (دریافت فایل)
tahvilpayannameh.docx  فرمت:.docx  اندازه:116.50 KB تعداد دریافت : 163 بار 
تحویل پایان نامه
tahvilpayannameh (دریافت فایل)
tahvilpayannameh.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:306.26 KB تعداد دریافت : 363 بار 
نمره مقاله
nomre-maghaleh (دریافت فایل)
nomre-maghaleh.docx  فرمت:.docx  اندازه:123.04 KB تعداد دریافت : 117 بار 
نمره مقاله
nomre-maghaleh (دریافت فایل)
nomre-maghaleh.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:363.48 KB تعداد دریافت : 254 بار 
برنامه ترم بندي مهندسي برق-مخابرات
Communication-1 (دریافت فایل)
Communication-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:128.08 KB تعداد دریافت : 562 بار 
برنامه ترم بندي مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
Bioelectric-1 (دریافت فایل)
Bioelectric-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:84.79 KB تعداد دریافت : 745 بار 
برنامه ترم‌بندي مهندسي برق-الكترونيك
Electronic-1 (دریافت فایل)
Electronic-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:134.77 KB تعداد دریافت : 812 بار 
برنامه ترم بندي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
modiriat-bazaryabi (دریافت فایل)
modiriat-bazaryabi.JPG  فرمت:.JPG  اندازه:175.89 KB تعداد دریافت : 732 بار 
برنامه ترم‌بندي مديريت صنعتي-گرايش تحقيق در عمليات
modiriat-tahghig (دریافت فایل)
modiriat-tahghig.JPG  فرمت:.JPG  اندازه:174.14 KB تعداد دریافت : 648 بار 
برنامه ترم‌بندي مديريت مالي
modirit-mali (دریافت فایل)
modirit-mali.JPG  فرمت:.JPG  اندازه:207.88 KB تعداد دریافت : 2843 بار