فایل های تحصیلات تکمیلی
 
آيين نامه كارشناسي ارشد
aeennameh-arshad (دریافت فایل)
aeennameh-arshad.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:2.29 MB تعداد دریافت : 593 بار 
دستورالعمل
dastornegaresh (دریافت فایل)
dastornegaresh.docx  فرمت:.docx  اندازه:107.48 KB تعداد دریافت : 1455 بار 
دستورالعمل
dastornegaresh (دریافت فایل)
dastornegaresh.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:603.75 KB تعداد دریافت : 2019 بار 
propozal
propozal (دریافت فایل)
propozal.doc  فرمت:.doc  اندازه:124.50 KB تعداد دریافت : 1334 بار 
propozal
propozal (دریافت فایل)
propozal.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:297.78 KB تعداد دریافت : 1182 بار 
ثبت پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah (دریافت فایل)
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah.docx  فرمت:.docx  اندازه:122.53 KB تعداد دریافت : 507 بار 
ثبت پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah (دریافت فایل)
sabtpayanname-dar-pazhuheshgah.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:355.30 KB تعداد دریافت : 700 بار 
اعلام آمادگی جلسه دفاعیه
elam-amadegi-jalase-defa (دریافت فایل)
elam-amadegi-jalase-defa.docx  فرمت:.docx  اندازه:124.18 KB تعداد دریافت : 508 بار 
اعلام آمادگی جلسه دفاعیه
elam-amadegi-jalase-defa (دریافت فایل)
elam-amadegi-jalase-defa.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:349.02 KB تعداد دریافت : 837 بار 
اعلام تصویب پیشنهادیه
elam-tasvib-pishnahadiye (دریافت فایل)
elam-tasvib-pishnahadiye.docx  فرمت:.docx  اندازه:115.70 KB تعداد دریافت : 470 بار 
اعلام تصویب پیشنهادیه
elam-tasvib-pishnahadiye (دریافت فایل)
elam-tasvib-pishnahadiye.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:297.01 KB تعداد دریافت : 524 بار 
گزارش پیشرفت کار
gozaresh-pishraft-kar (دریافت فایل)
gozaresh-pishraft-kar.docx  فرمت:.docx  اندازه:115.95 KB تعداد دریافت : 354 بار 
گزارش پیشرفت کار
gozaresh-pishraft-kar (دریافت فایل)
gozaresh-pishraft-kar.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:341.45 KB تعداد دریافت : 482 بار 
تعیین داورو ناظر و تاریخ دفاع
taeindavar-nazer-tarikhdefa (دریافت فایل)
taeindavar-nazer-tarikhdefa.docx  فرمت:.docx  اندازه:124.13 KB تعداد دریافت : 471 بار 
تعیین داورو ناظر و تاریخ دفاع
taeindavar-nazer-tarikhdefa (دریافت فایل)
taeindavar-nazer-tarikhdefa.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:356.49 KB تعداد دریافت : 744 بار 
تایید دریافت پایان نامه توسط داور
taeed-davar (دریافت فایل)
taeed-davar.docx  فرمت:.docx  اندازه:117.48 KB تعداد دریافت : 435 بار 
تایید دریافت پایان نامه توسط داور
taeed-davar (دریافت فایل)
taeed-davar.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:359.26 KB تعداد دریافت : 660 بار 
صورت جلسه دفاعیه
soratjalasedefa (دریافت فایل)
soratjalasedefa.docx  فرمت:.docx  اندازه:117.13 KB تعداد دریافت : 403 بار 
صورت جلسه دفاعیه
soratjalasedefa (دریافت فایل)
soratjalasedefa.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:298.63 KB تعداد دریافت : 559 بار 
گزارش حق التدریس داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah (دریافت فایل)
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah.docx  فرمت:.docx  اندازه:115.50 KB تعداد دریافت : 327 بار 
گزارش حق التدریس داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah (دریافت فایل)
gozaresh-haghotadrisdavar-karejazdaneshgah.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:348.94 KB تعداد دریافت : 407 بار 
مجوز صحافی
mojavez-sahafi (دریافت فایل)
mojavez-sahafi.docx  فرمت:.docx  اندازه:116.31 KB تعداد دریافت : 458 بار 
مجوز صحافی
mojavez-sahafi (دریافت فایل)
mojavez-sahafi.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:347.95 KB تعداد دریافت : 750 بار 
سنوات ترم 5
sanavat5 (دریافت فایل)
sanavat5.doc  فرمت:.doc  اندازه:72.50 KB تعداد دریافت : 393 بار 
سنوات ترم 5
sanavat5 (دریافت فایل)
sanavat5.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:210.88 KB تعداد دریافت : 572 بار 
سنوات ترم 6
sanavat6 (دریافت فایل)
sanavat6.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:167.79 KB تعداد دریافت : 600 بار 
سنوات ترم 6
sanavat6 (دریافت فایل)
sanavat6.doc  فرمت:.doc  اندازه:78.00 KB تعداد دریافت : 341 بار 
تحویل پایان نامه
tahvilpayannameh (دریافت فایل)
tahvilpayannameh.docx  فرمت:.docx  اندازه:116.50 KB تعداد دریافت : 213 بار 
تحویل پایان نامه
tahvilpayannameh (دریافت فایل)
tahvilpayannameh.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:306.26 KB تعداد دریافت : 410 بار 
نمره مقاله
nomre-maghaleh (دریافت فایل)
nomre-maghaleh.docx  فرمت:.docx  اندازه:123.04 KB تعداد دریافت : 144 بار 
نمره مقاله
nomre-maghaleh (دریافت فایل)
nomre-maghaleh.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:363.48 KB تعداد دریافت : 290 بار 
برنامه ترم بندي مهندسي برق-مخابرات
Communication-1 (دریافت فایل)
Communication-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:128.08 KB تعداد دریافت : 594 بار 
برنامه ترم بندي مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
Bioelectric-1 (دریافت فایل)
Bioelectric-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:84.79 KB تعداد دریافت : 791 بار 
برنامه ترم‌بندي مهندسي برق-الكترونيك
Electronic-1 (دریافت فایل)
Electronic-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:134.77 KB تعداد دریافت : 852 بار 
برنامه ترم بندي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
modiriat-bazaryabi (دریافت فایل)
modiriat-bazaryabi.JPG  فرمت:.JPG  اندازه:175.89 KB تعداد دریافت : 786 بار 
برنامه ترم‌بندي مديريت صنعتي-گرايش تحقيق در عمليات
modiriat-tahghig (دریافت فایل)
modiriat-tahghig.JPG  فرمت:.JPG  اندازه:174.14 KB تعداد دریافت : 708 بار 
برنامه ترم‌بندي مديريت مالي
modirit-mali (دریافت فایل)
modirit-mali.JPG  فرمت:.JPG  اندازه:207.88 KB تعداد دریافت : 7164 بار