شرح وظایف
وظایف اصلی:
1)مدیر گروه کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی
2)مدیر گروه کارشناسی پیوسته کارشناسی برق _الکترونیک
3)مدیر گروه کار شناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
4)مدیر گروه کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
5)عضو تمام وقت گروه علمی
مدارک
لیسانس محل اخذدانشگاه علم وصنعت ایرانسال اخذ86
فوق لیسانس محل اخذ دانشگاه اصفهانسال اخذ89
دکتری محل اخذ سال اخذ 
دروسی که تدریس میشود
1)مدار الکتریکی 
2)ماشین الکتریک
3)سیستم کنترل خطی
4)برق وتاسیسات
5)زبان تخصصی الکترونیکی
6)زبان تخصصی مهندسی پزشکی