شرح وظایف
5 وضیفه اصلی:
الف ) کارشناس گروه
1-  تحصیلات تکمیلی
2-  معماری
3- عمران
4- گرافیک
ب ) مسوول ورزشگاه
ج ) مسوول هماهنگی های دانشگاه با وزارت علوم و سازمان سنجش
مدارک
لیسانسباستان شناسیمحل اخذشهر کردسال اخذ1387
فوق لیسانسباستان شناسیمحل اخذتربیت مدرس - تهرانسال اخذ1390
دکتری محل اخذ سال اخذ 
دروسی که تدریس میشود
1)آشنایی با معماری اسلامی (1)
2)آشنایی با معماری اسلامی(2)