معرفی

 

 

 

 

ردیف

دانشکده

نام 

نام خانوادگی 

پست الکترونیکی 

1

گروه بازرگانی

سید حمید رضا 

ابطحی زفروشانی

 Habtahi2000@yahoo.com

2

گروه بازرگانی

منوچهر

افشین نیا

 Afshinnaim@yahoo.com

3

گروه بازرگانی

ندا 

پدارن

 Neda.pedaran@yahoo.com

4

گروه بازرگانی

محمد 

شریف بهشتی

 sharifbeheshti@yahoo.com

5

گروه بازرگانی

جمشید 

تقسیمی 

 Dr.taghsimi@gmail.com

6

گروه بازرگانی

ملیحه

جوانی

 malihejavani@yahoo.com

7

گروه بازرگانی

فردوس 

رضازاده

 Fr_rezazadeh@gmail.com

8

گروه بازرگانی

عباس

خدادادی دشتکی

 

9

گروه بازرگانی

سیده معصومه

عبدالهی دمنه

Masumeh_abdolahi@yahoo.com 

10

گروه بازرگانی

عظیمه سادات

فاطمی

 As.fatemi67@yahoo.com

11

گروه بازرگانی

سعید  

فتحی

 

12

گروه بازرگانی

حسن 

قربانی

 Ghorbani2521@yahoo.com

13

گروه بازرگانی

الهام

موسوی

 elhammoosavi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی
Under Construction !