هیات علمی

 

 

 

 

ردیف

دانشکده

نام 

نام خانوادگی 

پست الکترونیکی 

1

گروه برق و مهندسی پزشکی

نجمه

آقاعبداللهيان

n.aghaabdellahian@ec.iut.ac.ir

2

گروه برق و مهندسی پزشکی

ميلاد

بصيري فر

milad.basirifar@gmail.com

3

گروه برق و مهندسی پزشکی

جواد

راستي

 

4

گروه برق و مهندسی پزشکی

ريحانه سادات

دانشمند

r.daneshmand@ut.ac.ir

5

گروه برق و مهندسی پزشکی

رضا

سميعي

reza.samieee@yahoo.com

6

گروه برق و مهندسی پزشکی

محمدرضا

شيباني

m.sheibani@ec.iut.ac.ir

7

گروه برق و مهندسی پزشکی

مجيد

عسگري

m.asgari.gh@gmail.com

8

گروه برق و مهندسی پزشکی

پيام

غايبي پناه

ghaebipanah@elec.ui.ac.ir

9

گروه برق و مهندسی پزشکی

فرهاد

ملك محمدي

far47had@yahoo.com

10

گروه برق و مهندسی پزشکی

اساتيد موسسه

نابيوس

 

11

گروه برق و مهندسی پزشکی

پيام

كديور

payam.kaivar@gmail.com

12

گروه برق و مهندسی پزشکی

سحر

احمدي

 

13

گروه برق و مهندسی پزشکی

محسن

آقايي

mohsenaghaee1388@gmail.com

14

گروه برق و مهندسی پزشکی

مهدي

اسماعيلي

 

15

گروه برق و مهندسی پزشکی

امين

اشتري لركي

a_ashtari_l@yahoo.com

16

گروه برق و مهندسی پزشکی

داريوش

حيدري

dheidari82@gmail.com

17

گروه برق و مهندسی پزشکی

اميرحسين

رياضي

 

18

گروه برق و مهندسی پزشکی

رضا

سميعي

reza.samieee@yahoo.com

19

گروه برق و مهندسی پزشکی

نجمه

آقاعبداللهيان

n.aghaabdellahian@ec.iut.ac.ir

20

گروه برق و مهندسی پزشکی

ميلاد

بصيري فر

milad.basirifar@gmail.com

21

گروه برق و مهندسی پزشکی

جواد

راستي

 

22

گروه برق و مهندسی پزشکی

سهيل

طلايي

soheiltalaei@yahoo.com

23

گروه برق و مهندسی پزشکی

وجيهه

عبدالهي خوراسگاني

 

24

گروه برق و مهندسی پزشکی

مجيد

عسگري

m.asgari.gh@gmail.com

25

گروه برق و مهندسی پزشکی

فرناز

فروتن جزي

forootan.farnaz@yahoo.com

26

گروه برق و مهندسی پزشکی

فهيمه

فنائي

 

27

گروه برق و مهندسی پزشکی

مريم

كاظم زاده عطوفي

 

28

گروه برق و مهندسی پزشکی

مژگان

كدخدايي اليادراني

m.kadkhodayi66@gmail.com

29

گروه برق و مهندسی پزشکی

افسانه

كلانتري

mehr1_2_12@yahoo.com

30

گروه برق و مهندسی پزشکی

مهران

مرداني گرم دره

mehranmardani64@gmail.com

31

گروه برق و مهندسی پزشکی

محمد

مستوفي نژاد

 

32

گروه برق و مهندسی پزشکی

آرش

محمدي كيا

a.mkiya@yahoo.com

33

گروه برق و مهندسی پزشکی

عرفان

نقش

erfan.nagsh@gmail.com

34

گروه برق و مهندسی پزشکی

زهرا

نوري

zahra.noory@yahoo.com

35

گروه برق و مهندسی پزشکی

علي

والياني

 

36

گروه برق و مهندسی پزشکی

فرزانه

يقيني

farzaneh_yaghini@yahoo.com

37

گروه برق و مهندسی پزشکی

سهيل

طلايي

soheiltalaei@yahoo.com

38

گروه برق و مهندسی پزشکی

وجيهه

عبدالهي خوراسگاني

 

39

گروه برق و مهندسی پزشکی

مجيد

عسگري

m.asgari.gh@gmail.com

40

گروه برق و مهندسی پزشکی

فرناز

فروتن جزي

forootan.farnaz@yahoo.com