ردیف

دانشکده

نام 

نام خانوادگی 

پست الکترونیکی 

1

گروه معماری

سمانه

آراسته

 

2

گروه معماری

ابيها

اشرفي

 

3

گروه معماری

عليرضا

افتخاري

 

4

گروه معماری

سميرا

تفضل

samiratafazol@yahoo.com

5

گروه معماری

سيدامير

رجائي باغسرخي

infa@amirrajaei.com

6

گروه معماری

ليلا

رجالي

leila_lr@yahoo.com

7

گروه معماری

سمانه

رمضاني

ramezani213@gmail.com

8

گروه معماری

ميثم

شاه پير زيارتگاهي

meysam_shahpir@yahoo.com

9

گروه معماری

مرتضي

شريفيان جزي

soroosh63@yahoo.com

10

گروه معماری

نرگس

فضيلتي

archiges@gmail.com

11

گروه معماری

صالح

كاجي اصفهاني

saleh.kaji1987@gmail.com

12

گروه معماری

سپهر

كريمي

sepehr.karimi@gmail.com