معرفی کارشناس جذب هیات علمی

کارشناس جذب هيات علمي

سرکار خانم منصوره سادات موسوي


                                                               

                                                                                         

 علوم قرآن و حديث جامعه القرآن اصفهان

شماه تماس:33687701 الی 33687706 داخلی 116

 moosavi116@raghebisf.ac.ir

شرح وظایف کارشناس جذب هیات علمی
 

1-     بررسی تعداد اعضای هیات علمی فعال و دانشجویان در هر گروه تخصصی، به منظور تعیین نسبت ایده آل هیات علمی به دانشجو

2-     بررسی و تجمیع اعلام نیاز استخدام هیات علمی در دانشگاه  و درج در سامانه الکترونیکی جذب

3-     پایش سامانه الکترونیکی جذب، دریافت و بررسی اولیه مدارک متقاضیان مطابق بخشنامه های استخدام هیات علمی و اخذ نظر گروه و دانشگاه  در صورت دارا بودن شرایط جذب.

4-     بررسی پرونده استخدامی متقاضیان جذب هیات علمی در موسسه   مطرح نمودن تقاضا و سوابق تکمیل شده افراد داوطلب در کمیته جذب هیات علمی واحد و تکمیل فرآیند جذب متناسب با وضعیت متقاضیان تمام وقت، بورسیه و طرح خدمت، در صورت موافقت کمیته مذکور

5-     تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته جذب هیات علمی واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

6-      انجام امور مربوط به متقاضیان گذراندن طرح خدمت سربازی و اخذ مجوز لازم از دفتر ارتباط با صنعت. (بدو استخدام و در حال همکاری)

فراخوان استخدام هیئت علمی
فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان شهریور 90
فراخواننوع تقاضاجنسیت موردنیازرشتهگرایش های موردنیازتعداد موردنیاز
فراخوان شهریور 90بورس (دانشجوی دکتری)مردرياضيگراف تئوری(labeling)1
فراخوان شهریور 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتهمه گرایشها2
فراخوان شهریور 90پیمانی (دکتری تخصصی)مردحسابداریهمه گرایشها2
فراخوان تکمیلی شهریور 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتهمه گرایشها2
فراخوان تکمیلی شهریور 90پیمانی (دکتری تخصصی)مردحسابداریهمه گرایشها2
فراخوان تکمیلی شهریور 90بورس (دانشجوی دکتری)مردرياضيگراف تئوری(labeling)1

فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان بهمن‌ماه 90
فراخواننوع تقاضاجنسیت مورد نیازرشتهگرایش‌های مورد نیازتعداد مورد نیاز 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهحسابداریهمه گرایش ها2 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتهمه گرایش ها3 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهعمران سازههمه گرایشها1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمعماریهمه گرایش ها1 
فراخوان بهمن 90بورس (دانشجوی دکتری)همهرياضيlabeling1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی برقهمه گرایش ها1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی عمرانهمه گرایش ها1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی پزشکیبیوالکتریک1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی مالیهمه گرایش ها1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی کامپیوترهمه گرایش ها1 
فراخوان بهمن 90پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی صنایعهمه گرایش ها1 

فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان شهریور 91
 فراخوان نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشتهگرایش  ‌های مورد نیازتعداد مورد نیاز  
فراخوان شهریور 91طرح سربازی (کارشناسی ارشد)مردمدیریتMBA (مدیریت مالی)1 
فراخوان شهریور 91پیمانی (دکتری تخصصی)مردمکاترونیکمکاترونیک1 
فراخوان شهریور 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهاقتصاداقتصاد2 
فراخوان شهریور 91پیمانی (کارشناسی ارشد)همهمعماریمعماری1 
فراخوان شهریور 91پیمانی (کارشناسی ارشد)زنمهندسی کامپیوترنرم افزار1 
فراخوان شهریور 91پیمانی (کارشناسی ارشد)مردحسابداریحسابداری-حسابرسی1 
فراخوان شهریور 91پیمانی (کارشناسی ارشد)مردعمران سازهسازه1 
فراخوان شهریور 91پیمانی (کارشناسی ارشد)زنمدیریتبازرگانی1 

فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان بهمن‌ماه 91
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهشهرسازیشهرسازی1 
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمعماریمعماری1 
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی مالیمالی1 
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی برقکنترل1 
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتهمه1 
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی عمرانهمه1 
فراخوان بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهگرافیکهمه1 
فراخوان تکمیلی بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهحسابداریهمه3 
فراخوان تکمیلی بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتمدیریت صنعتی2 
فراخوان تکمیلی بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی برقالکترونیک1 
فراخوان تکمیلی بهمن 91پیمانی (دکتری تخصصی)همهمعماریهمه1 

فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان شهريور 92
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردحسابداریحسابداری3  
فراخوان شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)مردمدیریترفتار و منابع2  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی برققدرت1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی عمرانمهندسی رودخانه1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)زنمعماریمعماری1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)زنمعماریطراحی منظر1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)زننقاشینقاشی1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی مکانیکتبدیل انرژی1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)زنعلوم اقتصادی-1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)زنعلوم قرآن و حدیث-1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتمدیریت صنعتی1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتمدیریت مالی1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (کارشناسی ارشد)زنمهندسی برقمخابرات سیستم1  
فراخوان شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)مردمهندسی کامپیوترمعماری سیستم های کامپیوتر1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهروانشناسیکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهشهرسازیکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمعماریکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی برقکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمدیریتکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی کامپیوترکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهحسابداریکلیه گرایشها1  
فراخوان تکمیلی شهریور 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی مالیکلیه گرایشها1  

فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان بهمن‌ماه 92
فراخوان بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)زنروانشناسی-1
فراخوان بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی) مردجغرافیا و برنامه ریزی شهری-1
فراخوان بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردعلوم سیاسی-1
فراخوان بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی پزشکیبیوالکتریک1
فراخوان بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی نفت-1
فراخوان بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)مردحقوق-1
فراخوان بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردالهیات و معارف اسلامینهج البلاغه1
فراخوان بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمعماریطراحی شهری1
فراخوان بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)همهفقه و حقوق اسلامی-1
فراخوان بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی پزشکی-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)زنروانشناسی-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)مردجغرافیا و برنامه ریزی شهری-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردعلوم سیاسی-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی پزشکیبیوالکتریک1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمهندسی نفت-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)مردحقوق-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردالهیات و معارف اسلامینهج البلاغه1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)مردمعماریطراحی شهری1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (کارشناسی ارشد)همهفقه و حقوق اسلامی-1
فراخوان تکمیلی بهمن 92پیمانی (دکتری تخصصی)همهمهندسی پزشکی-1

فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان بهمن‌ماه 93

فراخوان

نوع تقاضا

جنسيت

رشته

نوع گرايش

تعداد

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

زن

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی اسلامی حقوق

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

حسابداری

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی مکانیک

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی برق

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی معماری

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی کامپیوتر

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی پزشکی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی عمران

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

گرافیک

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

شهرسازی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

علوم سیاسی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مدیریت بازرگانی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مدیریت مالی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مدیریت صنعتی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی صنایع

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

حقوق

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

روانشناسی

همه

1

فراخوان بهمن 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی کامپیوتر

مولتی مدیا

1

فراخوان بهمن 93

طرح سربازی (کارشناسی ارشد)

مرد

مهندسی عمران

زلزله

1


فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان شهريور 93 

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی عمران

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی پزشکی

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی برق

همه

2

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مدیریت

بازرگانی

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی کامپیوتر

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مدیریت

صنعتی

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

حسابداری

همه

2

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مهندسی مکانیک

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مدیریت

مالی

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (کارشناسی ارشد)

همه

شهرسازی

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 93

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

معماری

همه

1

فعال

  فراخوان استخدام هیئت علمی - فراخوان شهريور 94 

فراخوان شهریور 94

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مديريت صنعتي

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 94

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

مديريت بازرگاني

همه

1

فعال

  

فراخوان شهریور 94

پیمانی (دکتری تخصصی)

همه

حسابداري

همه

1

فعال