معرفی

کارگاه تاسیسات:

نوع مرکز:آموزشی- تحقیقاتی

کارگاه تاسیسات از واحدهای درسی است که دانشجویان گروه فنی مهندسی ملزم به گذراندن آن می باشند که هرکدام یک واحد درسی را شامل می شود. در واقع این کارگاه یک دید عملی و پژوهشی در مورد آموخته های گروه تاسیسات به دانشجویان می دهد و بنیه علمی آنها را در عمل به چالش می کشد. مساحت تقریبی این کارگاه تاسیسات یکصد و بیست متر مربع می باشد و ظرفیت محیط این کارگاه پانزده نفر است.

برخی از عناوین گروه آزمایشگاهی در کارگاه تاسیسات:

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه ترمودینامیک

کارگاه تهویه مطبوع

کارگاه تبرید و سردخانه

 

برخی از دستگاه ها و وسایل موجود:

برد خنک کن

دیگ حرارت                                                                      

دستگاه سردخانه

تابلو برق موتورخانه

و غیره