مدیریت امور فرهنگی دانشجویی
Under Construction !
کارشناس امور فرهنگی

    نام و نام خانوادگی:  زهرا جوادی گیلانی
    تحصیلات:
کارشناسی زیست شناسی عمومی
    سمت:
کارشناس امور فرهنگی دانشگاه راغب اصفهانی
    شماره تماس:   4-3687702 - داخلی 105
    ایمیل:   
 javadi_z13@yahoo.com
         
     * سابقه و شرح وظایف کارشناس

کارشناس پایگاه قرآن و اندیشه
                                                نام و نام خانوادگی:لیلا جوادی گیلانی
                                                تحصیلات:کارشناسی مدیریت بازرگانی
                                                سمت:کارشناس پایگاه قرآن و اندیشه راغب اصفهانی
                                                شماره تماس:4-3687702  داخلی 105                                              
                                                ایمیل: 
                                                
                                                *سابقه و شرح وظایف کارشناس
مسئول کتابخانه
                                  نام و نام خانوادگی:زهره جلوانی
                                  سمت: مسئول کتابخانه

                                 نام و نام خانوادگی:زهراالسادات نوری
                                 سمت:کارمند کتابخانه

                                 شماره تماس: 4-3687702 داخلی 133
کارشناس تربیت بدنی
Under Construction !
کارشناس امور دانشجویی
                                             
        نام و نام خانوادگی:
فاطمه کشاورز گندمانی
        تحصیلات:کارشناسی مدیریت بازرگانی
        سمت:کارشناس مطالعات و رفاه دانشجویی راغب اصفهانی
        شماره تماس: 4-3687702  داخلی 117
        ایمیل: 

          * سابقه و شرح وظایف کارشناس
کارشناس پژوهشکده دانشجویی
      نام و نام خانوادگی:مهدی کریمی
      تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت آموزش 
      سمت:کارشناس پژوهشی راغب اصفهانی
      شماره تماس:4-3687702  داخلی 129
      ایمیل:   esfahan685@yahoo.com 
      * سابقه و شرح وظایف کارشناس
                             
کارشناس حسابرسی
Under Construction !