شرح وظیفه کارشناس گروه

1 - برنامه ریزی درسی

زمان  :  یک ماه قبل از شروع ترم

شرح: 

همکاری با مدیر گروه جهت برقراری تماس با اساتید انتخاب شده  برای اطلاع رسانی روز و ساعت و درس اختصاص داده شده به آنان

2  - اعلام برنامه درسی ترم به دانشجویان

زمان :3 هفته قبل از شروع ترم

شرح:

تایپ برنامه درسی و جدول بندی آن و اعلام برنامه درسی به تفکیک مقطع رشته در برد های مربوط و همچنین ارائه برنامه های درسی به انتشارات موسسه جهت تکثیر و ارائه به دانشجویان متقاضی

3  - انتخاب واحد

زمان:یک هفته قبل از شروع ترم

شرح:

کمک به استاد راهنما جهت مشاوره به دانشجویان جهت توجیه آنان در مورد دروس پیش نیاز ، همنیاز ، دانشجویان مشروط ، و برنامه ریزی برای آنان در صورتی که جزء موارد خاص باشند

 انتخاب واحد دستی دانشجویان موارد خاص که حکم شورا  دارند .

انعکاس مشکلات دانشجویان در انتخاب واحد به مدیر گروه

ثبت دستی انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انتقالی

4  - فعالیت های مربوط به شروع کلاسها

زمان:هفته اول ترم

شرح :

آماده سازی جداول جهت تفهیم بهتر محل برگزاری کلاسها و ساعت و روز آنها جهت ارائه به اساتید و دانشجویان

آماده سازی جعبه اساتید (ماژیک و تخته پاکن ) و ارائه کلید به اساتید و تحویل گرفتن کلید در پایان هرترم

نظارت بر برگزاری کلاسه در مکان و زمان مقرر و حل مشکلات مربوط به عدم تشکیل کلاسها به دلیل مشکلاتی مثل عدم حضور استاد یا تداخل کلاسها  و اختصاص کلاس به درخواست اساتید با هماهنگی مسئول تقویم کلاسها

ارسال پیام کوتاه به دانشجویان در ارتباط با عدم تشکیل یا تغییر زمان کلاسها

5  - پیگیری حضور و غیاب اساتید

زمان:در طول ترم به صورت روزانه

شرح:

سرکشی کلاسهای درس و پیگیری حضور یا عدم حضور اساتید در کلاسهای درس از آقای رجامند (مسئول ارزیابی)

در صورت غیبت به مدیر گروه اعلام می گردد

چنانچه استادی غیبت نماید ، با هماهنگی با ایشان ساعت و روز کلاس جبرانی در برد اعلام می شود

6  - حذف و اضافه

زمان: 2 هفته پس از شروع ترم

شرح:

مشاوره جهت حذف و اضافه و انعکاس مشکلات دانشجویان به مدیر گروه

ثبت حذف و اضافه دستی دانشجویان موارد خواص که حکم شورا دارند .

 7-راهنمایی و حل مشکلات دانشجویان

زمان: طول ترم

شرح:

بررسی و حل مشکلات مربوط به تداخل کلاسها

بررسی و حل مشکلات مربوط به انتخاب واحد شامل دروس ثبت نشده,مشکلات سیستمی دانشجو,2 ترم مشروطی ها و ..

اعلام کلاسهای جبرانی در برد

 

8- رسیدگی به مسائل مربوط به اساتید

زمان: طول ترم

شرح:

حل مشکلات مربوط به مکان برگزاری امتحانات و زمان آن

ارائه لیست حضور و غیاب به اساتید

ارائه برنامه هفتگی به اساتید

اعلام کلاسهای جبرانی در برد

تکثیر برگه های امتحانات میان ترم

مراقبت برخی از امتحانات میان ترم به دلیل کثرت دانشجو

هماهنگی جهت برگزاری امتحانات میان ترم در سالن بدون تداخل

9- ارائه درس معرفی به استاد به دانشجو

زمان: 1 ماه پس از شروع ترم

شرح:

راهنمایی دانشجو جهت یادآوری شروط لازم جهت اخذ درس معرفی به استاد توسط دانشجو,

بررسی وضعیت دانشجو  جهت معرفی جهت اخذ درس معرفی به استاد

10-ارائه نامه کارآموزی به دانشجویان

همکاری جهت ارائه معرفی نامه پس از مشخص شدن مکان کارآموزی توسط دانشجو و تایید آن توسط مدیر گروه ,جهت معرفی دانشجو به مکان کارآموزی به وی ارائه میدهد

 

11- برگزاری جلسه توجیهی اساتید

زمان: 1 ماه پس از شروع ترم

شرح:

آماده سازی دعوت نامه برای کلیه اساتید

ارائه دعوت نامه به اساتید 1 هفته قبل از جلسه

آماده سازی بسته های حاوی فرم های طرح درس ,اهداف,ارزشیابی,فرم بسیج,لوح فشرده سرفصل دروس و نامه قوانین آموزشی جهت ارائه به اساتید

هماهنگی با واحد فرهنگی جهت آماده سازی سالن

هماهنگی با واحد اداری جهت پذیرایی از میهمانان

برگزاری جلسه در روز مقرر

13- امتحانات پایان ترم

زمان: 1 ماه قبل از شروع  امتحانات تا پایان امتحانات

شرح:

بررسی ملزومات مورد نیاز برای انجام امتحانات و سفارش خرید به بخش اداری

آماده سازی مکان برگزاری امتحانات از نظر چینش صندلی ها و شماره زنی آنها

جایابی دستی برای هر امتحان

جایابی سیستمی برای هر امتحان

شماره زنی سیستمی دانشجویان

تعیین تعداد مراقبین مورد نیاز برای هر امتحان

هماهنگی با مراقبین

تهیه صورت جلسات امتحانات

تماس بااساتید جهت ارائه سوالات امتحانی

تحویل گرفتن سوالات جهت تکثیر

تماس مجدد با اساتیدی که در زمان مقرر سوالاتشان را تحویل نداده اند

تکثیر سؤالات و پاکت نمودن آنها و درج مشخصات امتحانات برروی پاکت ها

منگنه زنی و مهر کردن سؤالات و برگه پاسخ نامه

آماده سازی پاکت ها به ترتیب روز امتحان همراه با صورت جلسه

هماهنگی روزانه با مراقبین امتحانات در هر سانس

ارائه سؤالات به مسئول جلسه هر امتحان

تحویل پاسخ نامه ها از مسئول جلسه هر امتحان

نظارت بر برگزاری امتحانات در هر سانس

ارائه پاکت پاسخ ها به اساتید جهت تصحیح

پیگیری اعلام نمرات توسط اساتید در سیستم

پیگیری اعتراضات دانشجویان به نمرات

پیگیری تحویل لیست نمرات امضاء شده توسط اساتید به کارشناس گروه ها

پیگیری تحویل پاکت سؤالات توسط اساتید به کارشناس گروه ها

پیگیری نمرات اعلام نشده توسط اساتید

پیگیری اعتراضات بررسی نشده توسط اساتید

پیگیری نهایی کردن نمرات توسط اساتید

پیگیری نمرات اعلام نشده توسط اساتید به دلایلی چون 2 ترم مشروطی

14-تهیه قرارداد اساتید

زمان: 2 ماه پس از شروع ترم

شرح:

ارائه ی برنامه هفتگی مربوط به اساتید که توسط مدیرگروه تأیید شده باشد به بخش اداری جهت آماده سازی قراردادها

15- پیگیری دروس دانشجویان 2 ترم مشروطی

زمان: 1 روز پس از پایان امتحانات پایان ترم

شرح:

به دلیل حذف دروس دانشجویان 2ترم مشروطی این دانشجویان با کارت ورود به جلسه دستی وارد حوزه امتحانی می گردند و به همین علت تمامی انتخاب واحدآنها بعد از دریافت مجوز از دانشگاه اصفهان توسط کارشناسان گروه ثبت می شود .

بعد از ثبت دروس تمامی نمرات از لیست های تحویلی اساتید استخراج شده و به دانشجو اعلام وثبت نهایی می گردد .