معرفی مدیریت مالی
مدیر امور مالی
عبدالرضا تاکی(بازنشسته دانشگاه اصفهان)
کارشناسی مدیریت دولتی
آدرس:اصفهان- میدان جمهوری-  موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی- ساختمان مركزي - طبقه دوم- امور مالی
تلفن تماس:6-33687702  داخلی 104
 
شرح وظایف 
 
1 - انجام کلیه امور مالی موسسه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط
2 - نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال موسسه 
3 - نگهداری دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی موسسه 
4 - تنظیم و نگهداری دفاتر و اسناد و حسابهای مالی موسسه 
5 - نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مروط 
6 - شناسایی و ثبت و وصول درآمد های موسسه 
7 - پیگیری و وصول مطالبات موسسه 
8 - همکاری با واحدهای زیربط موسسه 
9 - همکاری مستقیم با دفتر طرح وبرنامه و بودجه جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های موسسه 
10 - تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به رئیس موسسه و مقامات ذیصلاح 
11 - نظارت بر تنظیم لیست حقوق و مزایای ماهانه کارکنان 
12 - نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد حق التدریس اساتید 
13 - نظارت بر تنظیم اسناد تسویه حساب سنوات خدمت کارکنان 
14 - نظارت بر رسیدگی به اسناد مالی طبق مقررات 
15 - نظارت بر کسر و پرداخت کسورات مربوط به سازمانها 
16 - تنظیم حسابهای نهایی موسسه و تهیه تراز سود وزیان در پایان سال مالی 
17 - تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و ثبت دفاتر مالی 
18 - تهیه و تنظیم مغایرتهای بانکی و مغایرت درآمدها در پایان هر ماه