شرح وظایف

 

1.        کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آنها مطابق مقررات جاری.

2.        جمع آوری آمار و اطلاعات از واحد ها مختلف دانشگاه

3.        انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری بر اساس برنامه ها و نیاز های دانشگاه

4.        ایجاد ارتباط موثر بین روابط عمومی و نهاد ها و سازمانهای خارج دانشگاه

5.        تهیه تقویم دانشگاهی

6.        پاسخگویی به ارباب رجوع حضور و تلفنی

7.        نعکاس اخبالرو رویداد ها و ....

8.         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

 انجام سایر امور مربوطه  طبقردستور مافوق مطابق مقررات.