معرفی معاون پژوهشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مرتضي سامتي
 
 
msameti@gmail.com
 
 
 
 
 
1- سوابق تحصيلي
- دانشنامه دكتري در رشته اقتصاد با گرايش اصلي اقتصاد بخش عمومي و گرايش فرعي اقتصاد سنجي از دانشگاه تربيت مدرس ، ايران ، تهران ، سال 1372.
- دانشنامه فوق ليسانس در رشته اقتصاد با گرايش توسعه و برنامه ريزي و اقتصاد سنجي از دانشگاه تربيت مدرس ، ايران ، تهران ، سال 1365
- دانشنامه ليسانس در رشته مديريت اقتصادي از موسسه عالي رياضيات و مديريت اقتصادي كرج ، ايران ، كرج ، سال 1357. 
 
2- سوابق شغلي
-        عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران
-        رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران
-        معاون اداري و مالي دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران
-        عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان
-        رئيس دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
-        مدير امور پژوهشي دانشگاه اصفهان
-        قائم مقام موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس تهران
-        معاون مالي و اداري مركز تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس
-        عضو شوراي انفورماتيك دانشگاه اصفهان
-        عضو كميته پژوهشي گروه اقتصاد
-        عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان
-        عضو هيئت تحريريه فصلنامه بررسي هاي اقتصادي دانشگاه شهيد چمران اهواز
-        عضو هيئت تحريريه مجله كاوش هاي اقتصاد دانشگاه يزد
-        عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشي اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان
-        عضو كميته راهبردي اصلاح الگوي مصرف دانشگاه اصفهان
-        نماینده گروه اقتصاد در طرح های پژوهشی دانشکده
-        عضو کمیته برنامه ریزی میان رشته ای دانشگاه اصفهان
-        نماینده دانشکده علوم اداری و اقتصاد در شورای ارتباط ارتباط با صنعت دانشگاه
 
3- سوابق فرصت مطالعاتي
طي دوره فرصت مطالعاتي در دانشگاه ايالتي فلوريداي آمريكا در سال تحصيلي 83-1382
موضوع تحقيق:جهاني شدن ، آزادي اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي دولت ها
 
4- دريافت جوايز و تقدير نامه
-        استاد نمونه دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 87-1386
 
5- سوابق آموزشي
تدريس در دانشگاه هاي اصفهان- مازندران- تهران- تربيت مدرس- از سال 1365
عنوان دروس تدريس شده                             مـقـطــــع
اقتصاد خرد                                              كارشناسي
اقتصاد كلان                                            كارشناسي
اقتصاد مديريت                                         كارشناسي
اقتصاد سنجي                                           كارشناسي
اقتصاد بخش عمومي                                   كارشناسي
اقتصاد خرد                                             كارشناسي
اقتصاد كلان                                             كارشناسي
رياضيات پيش دانشگاهي                                        كارشناسي
اقتصاد سنجي عمومي                                  كارشناسي
كليات علم اقتصاد                                      كارشناسي
اصول علم اقتصاد                                       كارشناسي
مباني علم اقتصاد                                       كارشناسي
ماليه عمومي                                            كارشناسي
بودجه ريزي دولتي                                     كارشناسي
اقتصاد رفاه                                             كارشناسي
اقتصاد خرد                                              كارشناسي ارشد
اقتصاد كلان                                            كارشناسي ارشد
اقتصاد سنجي                                           كارشناسي ارشد
اقتصاد مديريت                                          كارشناسي ارشد
اقتصاد بخش عمومي                                   كارشناسي ارشد
اقتصاد خرد ميانه 1                                    كارشناسي ارشد
اقتصاد خرد ميانه 2                                    كارشناسي ارشد
اقتصاد سنجي عمومي                                  كارشناسي ارشد
اقتصاد خرد پيشرفته 2                                كارشناسي ارشد
 
 
عنوان دروس تدريس شده                              مـقـطــــع
ماليه عمومي                                            كارشناسي ارشد
بودجه ريزي دولتي                                     كارشناسي ارشد
اقتصاد مديريت                                          كارشناسي ارشد
اقتصاد سنجي عمومي توسعه                        كارشناسي ارشد
اقتصاد خرد                                             دكتري
اقتصادبخش عمومي                                   دكتري
اقتصاد خرد پيشرفته 2                               دكتري
اقتصاد خرد پيشرفته ميانه 1                         دكتري
اقتصاد سنجي                                          دكتري
 
6- آثار علمی انتشار يافته
الف- فهرست كتاب هاي منتشر شده 
ب- فهرست مقالات منتشر شده
ج- فهرست طرح هاي پژوهشي پايان يافته
 
 
 
7- الف- فهرست كتب منتشر شده
1- كتاب اقتصاد خرد ، نوشته دكتر پرويز داودي ، انتشارات موسسه تحقيقات اقتصادي ، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران ، 1375 (تأليف).
2- كتاب مسائل اقتصاد خرد- انتشارات موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس ، تهران ، 1370 (ترجمه).
3- كتاب اشتغال ، بازار كار در سياست هاي اقتصادي- انتشارات موسسه كار و تأمين اجتماعي ، 1383 (تأليف). 
4- كتاب فكر اقتصادي ، ثروت و موفقيت- انتشارات نور علم ، سال 1388 (ترجمه).
5- كتاب اقتصاد بخش عمومي ،‌ جلد 1 ، انتشارات نور علم ، سال 1388 (ترجمه).
6- كتاب اقتصاد بخش عمومي ، جلد 2 ، انتشارات نور علم ، سال 1388 (ترجمه).
 
- ب- فهرست مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي و خارجي
 
1- سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون و همت زاده، منیر، ”بررسی مقایسه ای تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن(مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه) ” ، مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 9، 1391.
2- صادقی، حسن، صامتی، مجید و سامتی، مرتضی، ”تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت، مطالعه کشورهای منتخب آسیایی” ، مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 2، شماره 6، 1391.
3- سامتی، مرتضی، عمادزاده، مصطفی و رئیسی دهکردی، شهرام، ”شبیه سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصادی ایران” ، اقتصاد مقداری، دوره 9، شماره 2، 1391.
4- جنتی مشکانی، ابوالفضل، سامتی، مرتضی، خوش اخلاق، رحمان، دلالی اصفهانی، رحیم و عمادزاده، مصطفی، ”بررسی تاثیر هزینه های آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه” ، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، دوره 2، شماره 5، 1390.
5- صامتی، مجید، تیموری، بهاره، شجری، هوشنگ و سامتی، مرتضی، ”بررسی اثرات پویایی تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصادسنجی بلند مدت ساختاری ایران در بستر جهانی” ، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 46، شماره 95، 1390.
6- سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون و اوحدی اصفهانی، سپیده، ”تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب” پژوهشنامه بازرگانی، دوره 15، شماره 59، 1390.
7- سامتی، مرتضی، فتح آبادی، مهدی و کسایی، کامران، ”تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال:( مطالعه موردی ضربات پنالتی)، مدلسازی اقتصادی، دوره 5، شماره 3، 1390.
8- سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون و محسنی، فضیلت، ”تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه موردی کشورهای جنوب شرقی آسیا ASEAN)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شملره 4، 1390.
9- عمادزاده، مصطفی، سامتی، مرتضی، ”رابطه مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استانهای ایران”، مدیریت اطلاعات سلامتف دوره 8، شماره 7، 1390.
10- سامتی، مرتضی، یزدانی، مهدی، ”تحلیل اقتصادسنجی تابع تقاضای پول در ایران” ، پژوهانه اقتصاد کلان، دوره 10، شماره 39، 1389.
11– سامتی مرتضی، دلالی اصفهانی رحیم، خوش اخلاق رحمان، شیرانی فخر زهره، " تحلیل روابط علی بین متغیر های کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM) " مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 86 ، بهار 1388.
12- صامتي ، مجيد ، سامتي ، مرتضي ، حق شناس ، اصغر ، مير محبوب ، فرزاد ، «مدل سازي و تحليل توقف واگن هاي راه آهن در ذوب آهن به هنگام تخليه» ، مجله علوم اداري و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان ، شماره2 ، سال 1387.
13- سامتی مرتضی، سامتی مجید، شیرانی فخر زهره، " بررسی اثر کسری بودجه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان " فصلنامه بررسی های اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار 1387 . 14- سامتي ، مرتضي ، صامتي ، مجيد ، قضاوي ، رسول «بررسي اثرترکيب بودجه دولت بر رفاه اجتماعي در ايران، دوره زماني (1382-1360)، مجله توسعه و سرمايه، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، سال اول ، شماره دوم ، سال 1387. 
15- سامتي ، مرتضي ، اشراقي ، فرشته «تاثيرتوسعه مالي ، پول و مخارج عمومي بردرآمد ملي ايران (يک مطالعه اقتصاد سنجي»، پژوهشنامه اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، پژوهشکده امور اقتصادي، تهران، سال 1387.
16- فرهمند ،شکوفه ،عسکري ،علي ،سامتي ،مرتضي ،تحليل فضايي توسعه شهري در ايران (رشد اندازه شهرها) ، مجله تحقيقات اقتصادي ، دانشگاه تهران، شماره 82 سال1387 .                    
17- سامتي ، مرتضي ، رناني ، محسن و معلمي ،مژگان «تمرکز زدايي ومنافع تشکيل دولت هاي محلي ازمنظرافزايش کارآيي:ارائه يک رهيات جديد» ، مجله تحقيقات اقتصادي( دانشگاه تهران ،شماره78 ، بهار1386. 
18- سامتي ، مرتضي ، احمدزاده ، عزيز و شهنازي ، روح الله «اثرمنابع طبيعي بر اقتصاد کشورهاي اوپک و چند کشور منتخب ، فصلنامه جستارهاي اقتصادي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، شماره 7 ، بهار و تابستان 1386، ايران، تهران.
19- صامتي ، مجيد ، سامتي ، مرتضي و صادقي، زين العابدين ، گازري ،جواد «بررسي اثرات خصوصي سازي برکارآيي واحد هاي ذخيره سازي گندم شرکت بازرگاني دولتي ايران مطالعه موردي:منطقه 5 استانهاي خراسان شمالي رضوي جنوبي، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني شماره 44 ،پاييز 1386.    
20- سامتي ، مرتضي ،رضايي ،غلامرضا ،شهنازي روح الله «بررسي تاثير اجزاي اقتصاد دانش محور بر بهره وري و نيروي کار مطالعه موردي در کشورهاي (OECD) با رهيافت Panel Data مجله پژوهشي علوم انساني ، دانشگاه اصفهان ، شماره5، سال1386. 
21- رنجبر ، همايون ، سامتي ، مرتضي ، آقايي ، کيومرث و باجغلي ، شادي «برآورد تابع هزينه مرزي و اندازه گيري کارآيي بانکهاي مرکزي ،مطالعه موردی ايران و کشورهاي منتخب» ،نشريه علمي -تخصصي روند ، بانک مرکزي جمهوري اسلام ايران شماره 52و53، تهران، سال 1386.
22- سامتي ، مرتضي ، همايوني راد ، سعيد ، و کريم زاده ، فاطمه «بررسي سهم عامل نيروي كار در تابع هزينه صنايع ، فصلنامه علمي پژوهشي بررسيهاي اقتصادي دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي ، دانشگاه شهيد چمران اهواز ، شماره دوم سال 1386.
23- دلالي اصفهاني ، رحيم ، سامتي ، مرتضي ، فعال جو ، حميدرضا «رشد بهينه اقتصادي پايا و هزينه هاي عمومي در ايران:يک تحليل پويا ، پژوهشنامه اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، تهران، سال1386.
24- سامتي ، مرتضي ، معيني ، شهرام «بازار زمين ، مضيقه دستوري و بحران قيمت ها:مطالعه موردي اصفهان (83-1371)» ، فصلنامه علمي اقتصاد مسكن ، وزارت مسكن و شهرسازي ، شماره 41 ، تهران، سال1386.
25- سامتي ، مرتضي ، رناني ، محسن و معلمي ، مژگان ”بررسي رابطه تمركز زدايي مالي و اندازه دولت در ايران“ فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، دانشگاه علامه طباطبايي ، مركز تحقيقات اقتصاد ايران ، تهران ، سال 1385.
26- سامتي ، مرتضي و شهنازي ، روح الله ، بررسي اثر آزادي اقتصادي برفساد مالي ، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشکده اقتصاد ، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران ، شماره28 ، تهران ، پاييز 1385.
27- سامتي ، مرتضي ، صامتي ، مجيد و شهنازي ، روح الله «بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر درآمد سرانه و رشد اقتصادي (با رهيافت panel data)» پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، (دانشگاه مازندران ، شماره 20 سال 1385)، مازندران، بابلسر.
28- سامتي ، مرتضي و طاهري مرضيه  ، «امکان سنجي الحاق ايران به WTO از منظر شاخص هاي آزادي اقتصادي ، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، شماره ششم ،پاييز1385.
29- Sameti ,morteza and shahchera,mahshid,Economic Freedom,Economic growth and,Government Tax Revenue in (MENA),Iranian Economic Review,University of Tehran,Iran,Fall2006
30- عمادزاده ، مصطفي و سامتي ،‌ مرتضي ، ”تعيين عوامل موثر در ايجاد تورم پولي و چگونگي مهار آن در ايران طي دوره (82-1338)“ ، فصلنامه بررسي هاي اقتصادي دانشگاه شهيد چمران اهواز ، سال 1384.
31- سامتي ،مرتضي ،صامتي ،مجيد و جعفري عبدالحسين ”عدم تبادل هاي مالي دولت و نرخ تورمدر ايران ، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشکده اقتصاد ، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران ، شماره 24 ، تهران ، سال 1384. 
32- سامتي ، مرتضي ، صامتي ، مجيد و جنتي مشكاني ، ابوالفضل ”بررسي نقش هزينه مبادله بر تورم ركودي در ايران (1379-1350)“ ، فصلنامه علمي- تخصصي جستارهاي اقتصادي ، موسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه ، شماره 1 ، تهران ، سال 1383.
33- سامتي ، مرتضي ، صمدي ، سعيد و قبادي ، سارا ”برآورد نرخ بهينه بيكاري و مقايسه آن با نرخ طبيعي با تأكيد بر متغيرهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي“ ، مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران ، شماره 67 ، تهران ، زمستان 1383.
34- سامتي ، مرتضي ، امامي ميبدي ، مريم ،و رئيسي ،نگار «تاثيرات پايه هاي مالياتي بر بازار سرمايه) مجله علوم انساني ، دانشگاه سيستان وبلوچستان ،سال 1382، ايران، زاهدان.         
35- سامتي ، مرتضي ، عمادزاده ، مصطفي ، و بختياري ، بهروز ”برآورد تابع توليد آموزش عالي دانشگاه هاي دولتي در ايران“ ، فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ، شماره 28 و 27 ، تهران ، بهار و تابستان 1382.
36- صامتي ، مجيد ، سامتي ، مرتضي و اصغري ، مريم ”اولويت هاي توسعه بخش صنعت استان اصفهان براساس روش و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ، شماره 27 ، سال 1382.
37- سامتي ، مرتضي ، صامتي ، مجيد و شاهچرا ، مهشيد ”جهت گيري مناسب هزينه هاي جاري و عمراني دولت به منظور دستيابي به رشد بهينه اقتصادي“ ، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده اقتصاد ، مركز تحقيقات اقتصاد ايران ، تهران ، شماره 15 ، سال 1382.
38- اكبري ، نعمت اله ، سامتي ، مرتضي و هاديان ، ولي اله ”بررسي تأثير هزينه هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ، فصلنامه علمي و پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه ، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ، وزارت اقتصاد و كشاورزي ، شماره 42-41 ، تهران ، سال 1382.
39- سامتي ، مرتضي ، ”اندازه گيري مقادير بهينه فعاليت هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي 77-1358“ ، مجله تحقيقات اقتصادي ، دانشكده اقتصاد ، دانشگاه تهران ، شماره 62 ، سال 1382.
40- Sameti,Morteza,“Globalization and structural Changes of International labor force Immigration Effective Factor,Iranian Economic Review University of Tehran,Iran,Tehran,Vol.7,No.7,2002.
41- ابزري ، مهدي ، و دليري ، مهدي «کاربرد مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي در تعيين معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران، (AHP) مجله برنامه و بودجه ، سازمان مديريتو برنامه ريزيکشور، ايران، سال 1381.         
42- پيراسته ، حسين ، سامتي ، مرتضي ، ”تحليلي پيرامون عوامل موثر بر صادرات كالاهاي ، صنعتي در ايران ، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، شماره 9 ، تهران ، سال 1380.
43- سامتي ، مرتضي ، رضواني ، محمدعلي ، ”بررسي كارايي دانشگاه هاي بزرگ دولتي در ايران با استفاده از روش DEA“ ، مجله تحقيقات اقتصادي ، دانشگاه تهران ، شماره 59 ، سال 1380. 
44- سامتي ، مرتضي و حسيني ، محمدرضا ”برآورد تابع مطلوبيت دولت و اندازه گيري شاخص رفاه در ايران“ ، مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان ، جلد دوازدهم ، شماره 1و2 ، سال 1380.
45- سامتي ، مرتضي ، ”ماليات پذيري اقتصاد ايران“ ، مجله پژوهشنامه بازرگاني ، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ، شماره 15 ، سال 1379.
46- سامتي ، مرتضي و چيت ساز ، مهران ”نقش بورس اوراق بهادار تهران در بازار سرمايه ايران“ ، مجله دانش و پژوهش دانشگاه آزاد خوراسگان ، شماره 4 ، سال 1379.
47- Sameti,M. A Review of Iranian Economy,Effects of Government Economic,Activities on Economic Growth and Income Distribution,The Asian Economic Review,Vol.42,Agust 2000,India.
 
 
 
فهرست مقالات ارائه شده و چاپ شده در كنفرانسهاي علمي و بين المللي
1- سامتي ، مرتضي:بررسي پيرامون معيارهاي اقتصادي در جهت تفكيك فعاليت هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي ، ارائه شده در سمينار كنكاشي پيرامون مسائل تعديل اقتصادي ، تهران، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1371و 1370.
2- Sameti,Morteza:A Review of Iranian Economy Effects of Government Economic Activities on Economic Growth and Income Distribution.
مقاله ارائه شده در پنجمين كنفرانس بين المللي اروپايي مديترانه اي ، فرانسه ، آذر ماه سال 1376.
3- Sameti,Morteza:Economic Growth,Unemployment,Education Costs and Immigration.
مقاله ارائه شده در پنجمين كنفرانس بين المللي ، اروپايي مديترانه اي ، فرانسه ، مهرماه سال 1380.
 
 
4- Sameti,Morteza:Estimate of Government,Utility Function and Measurements of Welfare Index in Iran.
مقاله ارائه شده در كنفرانس WOCME ، آلمان ، 1381.
5- Sameti,Morteza:Globalization and structural Changes of International Labor Force Immigration Effective Factors,
مقاله ارائه شده در ششمين كنفرانس بين المللي اروپايي مديترانه اي ، فرانسه ، سال 1381.
6- سامتي ، مرتضي ، شهنازي، روح اله و دهقان شباني، زهرا «بررسي اثر زير بخش هاي آزادي اقتصادي بر توريسم (با رهيافت Panel data)» ، مقاله ارائه شده درهمايش سراسري نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران ، دانشگاه مازندران ، دانشكده علوم انساني و اجتماعي ، تير ماه سال 1384.
7- سامتي ، مرتضي و دهقاني شباني، زهرا «تجارب كشورهاي در حال توسعه در روند جهاني شدن و مقايسه ان با ايران ، مقاله ارائه شده در سيمنار اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني ، چالشها و فرصت ها ، شيراز ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، ارديبهشت سال 1384.
8- Sameti,Morteza:Globalization and structural Changes of International Labor Force Immigration Effective Factor.
مقاله ارائه شده در هفتمين كنفرانس بين المللي اروپاي مديترانه اي ، فرانسه ، 1382.
In Stitutional Regulation,Integration and Convergence in the Euro Mediterranean zone,September 2002,France.
9- Sameti,Morteza:The Effects of Exchange Rate Unification on Iranian Economy.
مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي
Communication des Quatre Derniers Sessions,October,2003.
كشور مراكش- رباط.
10- Sameti,Morteza:Globalization and Size of Government Economic Activities.
مقاله ارائه شده در هفتمين كنفرانس بين المللي مشترك بهبود كارايي در بخش عمومي انجمن اقتصاد دانان منطقه لورديك دانشگاه سنت پترز بورگ- كشور روسيه
Saint Peterzborg,23-24 September 2005.
11- Sameti,Morteza:Economic Freedom Ingredients,Economic Growth and Governments Tax Income in MENA.
مقاله ارائه شده در نهمين كنفرانس بين المللي اروپايي- مديترانه اي كشور فرانسه.
September ,2005.
12- سامتي ، مرتضي:مروري بر اقتصاد ايران در دهه ي گذشته و تاثير فعاليت هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران ، مقاله ارائه شده در جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ S.E.T.A با حضور اساتيد و دانشجويان دكتري و ارشد مركز تحقيقات اقتصادي دانشگاه سوفيا آنتي پوليس فرانسه ، آذرماه 1377، فرانسه.
13- سامتي ، مرتضي:اثرات اجزاي اقتصادي بر ساختار قضايي و امنيت حقوق مالكيت ، مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي شبكه جهاني آزادي اقتصادي در كشور عمان- شهر مسقط ، November,2006. عمان
14- Sameti,Morteza:The Effect of oil Revenue on Inequality and Economic Growth in Iran and Some selected oil Exporting countries of the OECD
مقاله ارائه شده در هفتمين كنفرانس بين المللي همكاري هاي اقتصادي- تجاري شرق و غرب آسيا- پاسيفيك (APEF)، ايران- اصفهان- آذرماه 1387.
15- Sameti,Morteza,khanzadi,Azad and Faramarzi,Ayoub:Regional Development and Monetary Policy.
مقاله ارائه شده در هفتمين كنفرانس بين المللي همكاري هاي تجاري- اقتصادي شرق و غرب آسيا- پاسيفيك ، (APEF)
The 7 th APEF International conference University of Isfahan and Baluchestan,Zahedan,Iran,3-5 November 2008.
16- سامتي ، مرتضي ، تقويت نظام بانكي ايران و اثر آن بر آزاد سازي و رشد اقتصادي كشور ، مقاله ارائه شده در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي ، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، خرداد ماه 1386 ، تهران.
17- Sameti,Morteza:Economic Cooperation to the Southern Caucasus Region,New Economic school of Georgia,Economic cooperation in the southern Caucasus Region international conference 9-12 October2009.
18- Sameti,Morteza:World Financial Crisis and its consequences for Oil Rich countries,New Economic school of Georgia,Economic Cooperation in the southern Caucasus Region international conference,9-12,October 2009.
19- Sameti,Morteza:Islamic Taxes Effects On utility of Islamic Government of Iran  
مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي اقتصاد اسلامي و اقتصاد كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) ، 28 الي 29 اوريل سال 2009 ميلادي ، شهر كوالالامپور ، كشور مالزي ، برابر با هفتم الي نهم ارديبهشت 1388.
20- Sameti,Morteza:The Effect of Government Size on HDI in OIC Countries,A Spatial Econometric Approach,
مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي اقتصاد اسلامي و اقتصاد كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) ، 28 الي 29 آوريل سال 2009 ميلادي ، شهر كوالالامپور ، كشور مالزي.
21- سامتي ، مرتضي ، خانزادي ، آزاد ، يزداني ، مهدي ، «درآمدهاي نفتي ، سياست هاي پولي و شاخص هاي نابرابري ، مطالعه موردي كشور ايران» مقاله ارائه شده در نوزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي ، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، ايران ، تهران ، ارديبهشت 1388.
22- سامتي ، مرتضي ، الزامات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده از منظر اقتصاد دولت ، همايش علمي دانشجويي- ماليات بر ارزش افزوده- ايران- اصفهان، سال 1387.
23- Sameti,Morteza,Yazdani,Enayatollah,Ghasemi,Masoud,Jaberi,Robabeh,Study the Simultaneous Effect of Economic Freedom,Human Developing and Democracy in MENA Region,Economic Freedom of the world Net work,Annual conference “Economic Freedom in Times of Crises” Poland,30 October 2009.
 24- Sameti,Morteza,Ranjbar,Homayon,ohadi,sepideh “The Impact of Globalization on Income Distribution Implication For three aspects of Globalization,International conference on Economics,Business Management and Marketing (EBMM 2009) Singapore,9 October,2009.
25- Gharipour,Amin,yousefian,Ali,sameti,Morteaz:Economic Herd Behavior in some middle East countries Evaluation of Artifical Neural Net works,International Conference on Economics,Business Management and Marketing (EBMM 2009 ) Singapore,oct. 2009.
26- Sameti,Morteza,Yousefian Ali,Gharipour,Amin,Economic Herd Behviour in Iran and Turkish Evaluation of Artifical Neural Net work with Dynamic Architecture,International Conference on Economics,Business Management and Marketing (EBMM 2009) Singapore,Oct.2009.
27- Yousefian,Ali,Gharipour,Amin,- Sameti,Morteza,Recurrent adaptive Net work based Fuzzy Inferences system for Prediction Macroeconomic time series,International Conference on Economics,Business Management and Marketing (EBMM 2009) Singapore,Oct.2009.
 
28- طیبی سید کمیل، سامتی مرتضی، حیدری سمیه، " اثرات رشد نقدینگی و صادرات واقعی بر شاخص های اقتصاد کلان با تأکید بر بخش نفتی و نقش دولت در اقتصاد ایران" نوزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اردیبهشت 1388
 
 
 
 
 
فهرست مقالات ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه اصفهان
1- تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي ، هفتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه سال 1383.
2- جهاني شدن و اندازه ي فعاليت هاي اقتصادي دولت ها ، هفتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذرماه سال 1383.
3- مدل اقتصادي براي توقف واگن هاي راه آهن در ذوب آهن اصفهان ، هشتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذرماه سال 1384.
4- بررسي اثر آزادي اقتصادي بر فساد مالي (مطالعه موردي با رويكرد Panel Data) هشتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه سال 1384.
5- تحليل اقتصادي سنجي تابع تقاضاي پول در ايران ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
6- تاثير متقابل سرمايه انساني و درجه باز بودگي بر رشد اقتصادي ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد ، اسفند ماه، سال 1385.
7- تخمين تابع تقاضاي خدمت بهداشتي درماني كاشان ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
8- نقش دولت در فعاليت هاي توزيع مجدد ضد اجتماعي ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند سال 1385.
9- بررسي اثر سياست هاي مالي دولت بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ايران ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
10- معرفي روش BCM و كاربردهاي آن در اقتصاد در شرايط نااطميناني ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
11- بررسي زير ساخت هاي نهاده لازم جهت موفقيت خصوصي سازي در ايران ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
12- مقايسه دو شاخص آزادي اقتصادي ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
13- اقتصاد بهداشت و درمان ، ديدگاه ها و نظريه ها ، نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
14- افزايش قيمت مسكن و تاثير آن بر اشتغال ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، اذر ماه سال 1386.
15- بررسي سياست هاي مالي در يك اقتصاد در حال رشد مورد مطالعه كشور ايران ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
16- دولت و سرمايه اجتماعي ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
17- ارائه يك تابع تقاضا براي بنزين در ايران ، دهمين هفته پژوهش اقتصاد اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
18- شرحي بر جهاني شدن و توزيع درآمد مورد مطالعه:ايران 84-1365 ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر 1386.
19- اثر هزينه هاي دولت بر رشد اقتصادي ايران ، 83-1348 ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
20- فرار مالياتي و تاثير ان بر توزيع درآمد ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
21- تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار ، دهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، آذر ماه 1386.
22- The Effect of Government Expenditure on Economic Growth of Iran (1348-1383),1386.
 
7- ج- فهرست طرح هاي پژوهشي پايان يافته
1- تحليل نظري و تجربي تخصيص منابع در دانشگاه اصفهان (مجري طرح)، مصوب:دانشگاه اصفهان ، 1380.
2- اندازه گيري ظرفيت مالياتي در 24 استان كشور (مجري طرح)، مصوب:دانشگاه اصفهان جهت ارائه به شوراي پژوهش هاي علمي كشور ، 1379.
3- طرح اجرايي چهار ساله دانشگاه اصفهان (مجري طرح)، مصوب:دانشگاه اصفهان ، 1380.
4- سياست هاي اقتصادي به منظور نيل به اشتغال كامل مباني نظري و مطالعات تجربي ، (مجري طرح) ، مصوب:موسسه كار و تامين اجتماعي ، 1380.
5- بررسي روند تطبيقي مهاجرت نيروي انساني متخصص در كشورهاي مشابه و مقايسه ان با ايران ، (مجري طرح) ، مصوب:وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، 1381.
6- بررسي پيرامون معيارهاي اقتصادي در جهت تفكيك فعاليت هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي، (مجري طرح) ، مصوب:وزارت امور اقتصادي و دارايي ، 1376.
7- مطالعه موردي در راستاي كاهش فعاليت هاي اقتصادي دولت ، (مجري طرح) ، مصوب:دانشگاه اصفهان، 1377.
8- بررسي زمينه هاي ايجاد اشتغال در چهارچوب شناخت بازار كار و ارائه راهكارهاي مقابله با بحران بيكاري در استان اصفهان ، (مجري طرح)، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. 1384.
9- توزيع درآمد و عدالت اجتماعي ، (مجري طرح) ، مصوب:دانشگاه اصفهان ، 1377.
10- شناخت عوامل اقتصادي منطقه اي موثر بر عرضه و تقاضاهاي نيروي كار در استان اصفهان ، (مجري طرح)، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان.
11- آسيب شناسي اشتغال زايي و ارائه راهكارهاي كلي مقابله با بيكاري در استان اصفهان ، (مجري طرح) ، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، 1384.
12- تحليل و ارزيابي تجربه ساير كشورها پيرامون اشتغال زايي و مقابله با بحران بيكاري ، (مجري طرح) ، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، 1384.
13- بررسي فرايند كارآفريني با رويكرد اشتغال زايي در استان اصفهان ، (مجري طرح) ، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، 1384.
14- قوانين ، مقررات ، نهادها و آئين نامه هاي موثر در تقاضاي نيروي كار استان اصفهان ، (مجري طرح) ، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، 1384.
15- نقش وجود هزينه هاي مبادله در كاهش تقاضاي نيروي كار و افزايش ريسك سرمايه گذاري و ارائه راهكارهاي كاهش آن در استان اصفهان ، (مجري طرح) ، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
16- بررسي تطبيقي روند مهاجرت نيروي انساني متخصص در كشورهاي مشابه و مقايسه آن با ايران ،(مجري طرح) ، مصوب:وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، 1384.
17- مطالعه بخش اقتصاد كلان طرح جامع توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در استان مازندران ، (مجري طرح) ، مصوب:سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران ، 1374.
18- مطالعه بخش اقتصادي طرح مطالعات جامع كشاورزي منطقه زير سد دز ، (مجري طرح) ، مصوب:شركت مهندسين مشاور زومار ، 1372
19- پروژه مقايسه و ارزيابي بهره وري نيروي كار در صنايع كوچك و بزرگ در استان هاي كشور ، (مجري طرح)، مصوب:دانشگاه اصفهان ، سال 1372.
20- پروژه بررسي زمينه هاي اجراي موفقيت آميز ماليات به ارزش افزوده در كشور ، (مجري طرح)، مصوب:دانشگاه اصفهان ، 1373.
21- پروژه بررسي روند تمركز زدايي در كشور ومقايسه آن با ساير كشورهاي در حال توسعه ، (مجري طرح)، مصوب:دانشگاه اصفهان ، 1373.
22- طرح جامع كشاورزي و منابع طبيعي زير حوزه هاي كارون ، مارون و زهر ، شرقي استان كهگيلويه و بويراحمد ، (مجري طرح)، مصوب:شركت مهندسين مشاور زومار ، 1378.
 
8- راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد
عنوان پايان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
ارزيابي اقتصادي صادرات برخي از محصولات كشاورزي استان مازندران به كشورهاي آسياي ميانه
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
2
بهينه يابي تعداد بذر مصرفي در كشت گندم آبي در 5 استان كشور
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
3
تخمين تابع تقاضاي خانگي برق و پيش بيني آن در استان مازندران
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
4
برآورد تابع توليد شير وگوشت گاوداري صنعتي در استان اصفهان
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
5
بررسي فقر و اندازه گيري خط فقر در استان كردستان
1376
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
6
تابع مطلوبيت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران
1378
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
7
برآورد ظرفيت مالياتي و تحليل كارآيي نظام مالياتي در استان اصفهان
1378
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
8
تخصيص بهينه منابع با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي:دانشگاه اصفهان
1380
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
9
تحليل كارآيي فني دانشگاه هاي بزرگ دولتي ايران با استفاده از روش DEA
1379
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
10
رشد درآمدهاي مالياتي و ايجاد ارتباط منطقي بين بودجه دولت و درآمدهاي مالياتي
1376
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
11
بحثي پيرامون عوامل موثر در توزيع درآمد در ايران و مقايسه تطبيقي توزيع درآمد در استان اصفهان
1379
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
 
 
8- راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد
رديف
عنوان پايان نامه
سال
محل انجام
12
نقش هزينه مبادله در تورم ركودي در ايران (1378-1350)
1381
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
13
آثار يكسان سازي نرخ ارز بر رشد محصولات كشاورزي
1382
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
14
تاثيرات پايه هاي مالياتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت ايران
1382
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
15
بررسي تاثيرات متقابل شاخص هاي نظام بانكي ، متغيرهاي كلان اقتصادي
1382
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
16
تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي برسي مقايسه اي بين كشورهاي منتخب
1384
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
17
تحليل ناكارآيي X و مقايسه آن با ناكارآيي هاي فني و تخصيص مطالعه موردي بانك هاي رفاه استان اصفهان
1384
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
18
امكان سنجي پيوستن ايران به WTO از منظر معيارهاي آزادي اقتصادي
1385
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
19
رابطه متقابل اجزاي شاخص آزادي اقتصادي در كشورهاي ECD و شبيه سازي مدلي براي ايران
1385
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
20
تخصيص منابع تقاضاي بنزين براي بخش هاي اقتصادي در ايران
1387
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
21
بررسي روابط علي بين متغيرهاي كلان اقتصادي به منظور كاهش نرخ بهره در ايران
1387
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
22
مخارج دولت و منابع تامين مالي آن از منظر رشد حقيقي اقتصاد در ايران
1387
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
23
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر گسترش بورس اوراق بهادار ايران
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
24
اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در كشورهاي OECD
1387
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
25 
تخمین تابع تقاضای بنزین برای بخش های مختلف اقتصادی در ایران
1387
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- مشاوره پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد
رديف
عنوان پايان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
بررسي تحليلي رابطه تورم و بيكاري در ايران
1373
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
2
بررسي عوامل اقتصادي تعيين كننده سرمايه گذاري خصوصي در اقتصاد ايران
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
3
تحليل و بررسي تجربي الگوي ساختار گرايان و پوليون در مورد تداوم ايران
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
4
كاربرد مدل هاي مختلف تقاضا براي الگوي مخارج خانوار در ايران
1374
دانشگاه مازندران دانشكده اقتصاد
5
ارزيابي مهارتهاي مديريتي مورد نياز مديران در صنعت برق استان مازندران
1376
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
6
ارزيابي اقتصادي احداث بزرگراه زنجان- تبريز
1377
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
7
بررسي روش هاي مناسب ترويج محصولات مطالعه موردي:محصول پنير پگاه در شهر اصفهان
1377
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
8
بررسي الگوي مصرف انرژي خانوارهاي شهري در ايران (75-1362)
1378
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
9
بررسي تاثير مديريت ثمر بخش بر عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان قم
1376
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
10
بررسي اثرات استرس ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت برق منطقه اي زنجان
1377
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
11
بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان كفش ملي در شهر تهران
1377
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
12
ساختار كانال توزيع جوجه يك روزه گوشتي در صنعت مرغداري در استان تهران
1377
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
13
بررسي شفافيت اهداف سازماني و رابطه آن با عملكرد سرپرستان در مجتمع فولاد مباركه
1378
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
14
بررسي عوامل موثر بر تصميم خريد پارچه فاستوني توليد داخل در شهر تهران
1379
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
15
بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام از ديدگاه خريداران سهام براساس فرايند تحليل سلسله مراتبي در بورس اوراق بهادار تهران
1380
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد

9- مشاوره پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد
 
رديف
عنوان پايان نامه
سال
محل انجام
16
بررسي اندازه عوامل موثر بر اشتغال در بخش غير رسمي ايران
1380
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
17
بررسي عوامل اقتصادي موثر بر شاخص قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1380
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
18
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروه هاي صنايع كارخانه اي ايران
1381
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
19
تاثير هزينه هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
1381
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
20
بررسي تاثير هزينه هاي مبادله بر سرمايه گذاري خصوصي ايران دوره (81-1350)
1384
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
21
رشد بهينه پايا و هزينه هاي عمومي در ايران با يك تحليل پويا
1385
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
22
اثرات متقابل آزادي سياسي و آزادي اقتصادي
1385
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
23
تعيين نرخ بهينه ماليات و مخارج دولتي در چارچوب الگوي سه بخشي درون زا- مدل ايران
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
24
اقتصاد زيرزميني ايران و ارتباط آن با اقتصاد اندازه گيري شده
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
25
تخمين تابع تقاضاي خدمات درماني در شهر كاشان
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
26
تاثير متقابل سرمايه انساني و درجه باز بودگي رشد اقتصادي
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
27
تأثیر سرمایه انسانی و آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصاد
1386
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 
10- راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع دكتري
رديف
عنوان پايان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
تاثير تمركز زدايي مالي براندازه دولت در ايران
1384
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
2
امكان سنجي تشكيل دولت هاي محلي و تاثيرات احتمالي آن بر رشد اقتصادي
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
3
تحليل هاي نظري و تجربي آزادي اقتصادي و فقر (كشورهاي منتخب)
1387
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
 
11- مشاوره پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع دكتري
رديف
عنوان پايان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
تحليل نظري وتجربي تغييرات ساختاري و تاثيرات آن بر اشتغال در ايران
1381
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
2
تحليل فضايي توسعه شهري در ايران (تعامل شهر و روستا)
1386
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
3
آزاد سازي مالي و نوسانهاي اقتصادكلان:همزماني آن ها در كشورهاي در حال توسعه
1387
دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد