معرفی
 
نام:محمد
نام خانوادگی:شریف بهشتی
رشته تحصیلی:MBA
گرایش:مدیرت مالی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس


  شماره تماس:3687701  -  3687706   داخلی 111