5وظیفه اصلی
1) مشاوره دانشجویی               
2) رفع نقص دانشجویان                                                     
3) انجام مراحل دانشجویی
4)ا نجام مراحل آموزشی  برگزاری امتحاناتشماره تماس 3687701 الی 3687706 داخلی 122
مدارک
 تحصیلات     کارشناسی ارشد
  رشته      مدیریت دولتی
محل تحصیلموسسه راغب اصفهانی