معرفی کارشناس

 کارشناس انتخاب واحد و ثبت نام

سرکار خانم حدیثه باطنی‌منش


                                                               

                                                                                         

 مهندسی فن آوری اطلاعات- معماری سازمانی

شماه تماس:33687701 الی 33687706 داخلی 155

 h.bateni@raghebisf.ac.ir

شرح وظایف

   اداره ثبت نام و انتخاب واحد

ارسال ليست دانشجويان جديد الورود به گروهها

- ثبت نام دانشجويان

- انجام امور مربوط به حذف و اضافه

- تهيه گزارش و آمار مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل

- پيگيري در خصوص دانشجوياني كه ثبت نام ننموده­اند

- انجام كليه امور مربوط به تمديد دانشجويان

- انجام امور مربوط به مرخصي تحصيلي دانشجويان

- انجام امور مربوط به دانشجويان ميهمان

- انجام امور مربوط به پايان مدت تحصيل دانشجويان

- صدور گواهي اشتغال به تحصيل

- انجام امور مربوط به درخواست انصراف دانشجو

- راهنمايي و پاسخ به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق

- ساير امور محوله مربوط به اداره ثبت نام                          

 - اخذ برنامه درسي گروهها در هر نيمسال تحصيلي