معرفی

ü      خرید و هماهنگی جهت تهیه تجهیزات و اقلام مورد نیاز کارگاه ها و آزمایشگاه ها و سایت های آموزشی

ü      کنترل وتست تجهیزات قبل از برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه ها و سایت های آموزشی

ü      تهیه گزارش روزانه جهت اطلاع رسانی به معاونت آموزشی و مدیر گروهان

ü      کنترل و بررسی کارکرد کارآموزان به صورت روزانه و دریافت گزارش آن

ü       از کارآموزان

ü      بررسی و کنترل تجهیزات تعمیراتی قبل از استفاده از آن درکارگاه ها و آزمایشگاه ها و سایت های آموزشی

ü      کنترل و بررسی و تست اقلام موجودی در انبارکارگاه ها و آزمایشگاه ها و سایت های آموزشی

ü      کنترل و تست  دوربین های تئودولیت دیجیتالی و نیوو نقشه برداری در خصوص استفاده صحیح و درست از آن برای دانشجویان نیازمند جهت آموزش دادن

ü      کنترل و تست تمام سیستم های کامپیوتری و لوازم جانبی آن در سایت های آموزشی قبل از و بعد از برگزاری جهت اطمینان کامل

ü      کنترل و بررسی اجرای درخواست نرم افزاری از اساتید محترم جهت آموزش آن به دانشجویان

ü      رسیدگی به اشکالات و نقص فنی بوجود آمده توسط دانشجویان و تهیه گزارش و ارسال به معاونت آموزشی و معاونت مالی و اداری جهت جبران خسارت

برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه ها وسایت های آموزشی وآتلیه ها  با هماهنگی قبلی از کارشناس گروهان محترم