شرح وظایف

بسمه تعالي
شرح وظايف، برنامه ها و کارهاي معاونت پژوهشي و فناوري

الف- وظايف عمومي:
• ابلاغ کليه مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس مؤسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛
• تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛
• ارائه گزارش توجيهي لازم به رئيس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
• پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست مؤسسه؛
• نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛
• برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي مؤسسه؛
• همکاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه هاي مؤسسه؛
• انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مؤسسه.


ب- وظايف اختصاصي:
• اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه امور پژوهشي و فناوري، کتابخانه ها و بانکهاي اطلاعاتي مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي مربوطه؛
• نظارت، همکاری و اجرای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی؛
• برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقاء و افزايش سطح همکاريهاي علمي و بين المللي؛
• اولويت بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهشهاي کاربردي و مورد نياز کشور؛
• توسعه، تقويت و هدايت طرحهاي پژوهشي مصوب با اولويت پژوهشهاي کاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم انداز برنامه هاي توسعه کشور و نقشه جامع علمي کشور؛
• کنترل و نظارت بر فرآيندهاي پژوهشي مؤسسه بر اساس تقويم تعيين شده در طرحنامه پروژه هاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي؛
• مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملکرد پژوهشي سالانه مؤسسه جهت ارائه به رئيس مؤسسه؛
• ايجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همکاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
• همکاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي و اجراي کليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين مؤسسه و ساير مؤسسات؛
• همکاري در اجراي دوره هاي کوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي؛
• برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور ( اعم از مراکز علمي پژوهشي حوزوي و دانشگاهي) برابر ضوابط مصوب؛
• تهيه برنامه پژوهشي مؤسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت و حمايت از مراکز رشد، کارآفريني و پارکهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصصي پژوهشي مؤسسه؛
• بررسي و ارزيابي فعاليتهاي مؤسسه در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه اي کشور و نقشه جامع علمي کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه؛
• شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه هاي علمي- پژوهشي مشترک و برنامه ريزي جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي- پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني مناسب با حوزه تخصصي مؤسسه.