معرفی

مديريت طرح، بيكي از واحدهاي تست كه اهم وظايف آن ، برنامه‌ريزي توسعه دانشگاه،  در قالب اهداف و خط مشي‌هاي دانشگاه، انجام  امور مربوط به ساختار  وتشكيلات دانشگاه، آموزش بدو و ضمن خدمت كاركنان و اصلاح و بهبود روشهاي انجام كار و افزايش بهره‌وري مي‌باشد . در اين مديريت حوزه‌هاي فعاليت زير وجود دارد:

  1. تشكيلات و ساختار سازماني
  2. تحول اداری و بهره وری 
  3. آمار و اطلاعات
  4. آموزش و بهسازي منابع انساني