معرفی
وظایف اصلی 
1) مشاوره دانشجویی
2) رفع نقص دانشجویان 
3) انجام مراحل دانشجویی 
4)ا نجام مراحل  آموزشی برگزاری امتحانات
شماره تماس 3687701 الی 3687706 داخلی 138