دفتر نظارت و ارزیابی

مدیر نظارت و ارزیابی :
 
نرجس شریف بهشتی

  کارشناس ارشد فقه و حقوق

 

 

 

 

 شرح وظایف دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
 
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه زیر مجموعه حوزه ریاست بوده و با توجه به نقش نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت درنظام آموزشی ،به بررسی و شناسایی وضعیت موجود  در موسسه پرداخته ،نقاط قوت و ضعف آن را جهت کمک به سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی و همچنین کمک به افزایش ارتقاء کمی و کیفی آموزشی مورد بررسی و پیگیری های لازم قرار خواهد داد.

با توجه به مقدمه ی فوق ،دفتر نظارت و ارزیابی بصورت یک واحد ،فعالیت خود را مبنی بر انجام وظایف زیر آغاز کرده که این وظایف به شرح ذیل می باشد .
۱-    تلاش در جهت بررسی وظایف و حسن اجرای آیین نامه ها ،مقررات، برنامه های آموزشی، پژوهشی ،فناوری، مالی،فرهنگی، دانشجویی و اجرایی درموسسه
۲-    تهیه گزارش های علمی و تحلیلی و تدوین سیاست ها و برنامه ها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی در راستای بهبود کمی و کیفی فعالیت های موسسه که زمینه ساز ارتقاء آن و اعتبار بخشی به موسسه می باشد.
۳-    دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مؤسسه بمنظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به شورای مدیریت موسسه
۴-    نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا  و دستورالعمل ها در کلیه ی فعالیت های مؤسسه

۵-    نظارت برچگونگی تحقق اهداف توسعه ایی مؤسسه که  مبتنی برطرح جامع می باشد
۶-    تعامل مستمر و ایجاد هماهنگی و ارتباط میان موسسه و دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت عاوم و دفتر نظارت و ارزیابی استانی جهت ارتقا کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و...   و نیز همکاری با گروههای اعزامی دفتر نظارت و ارزیابی
۷-    تنظیم دستور جلسات شورای نظارت و پی گیری اجرای مصوبات آن
۸-    حمایت از انجام ارزیابی درونی توسط گروه های آموزشی مؤسسه
۹-    حمایت از خود ارزیابی اعضای هیات علمی و کارکنان
۱۰-    بررسی  اطلاعات فرمهای ارزشیابی دانشجویان از اساتید و تهیه گزارش از مجموع آن ها جهت  ارائه به ریاست محترم موسسه ، معاون آموزشی و سپس  اعلام نتیجه به اعضای محترم هیات علمی .
۱۱-    نظارت بر حسن  برگزاری کلاس ها و اجرای امتحانات در هر نیمسال  تحصیلی و ارسال گزارش آن به مسئولین مربوطه
۱۲-    پیگیری اقدامات و تأثیرات  ناشی از ارزیابی ها
۱۳-     نظارت بر قراردادهای حق التدریس اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو .
۱۴-    بررسی اطلاعات و داده ها در سامانه hes  .
۱۵-    پیگیری و پاسخ گویی به شکایات دانشجویان ،کارکنان و اعضاء هیات علمی
۱۶-    برگزاری جلسات کمیته ترفیع جهت بررسی درخواست های هیئت علمی و پیگیری وضعیت ارتقاء و ترفیع ایشان ( از آنجا که  دفتر نظارت ، وظیفه ارزشیابی کلیه ی اساتیداعم از تمام وقت و مدعو موسسه را برعهده دارد ، جهت انجام مراحل ارتقا و تبدیل وضعیت هیئت علمی، پس از بررسی فرم های کیفیت تدریس ،  ارزیابی داخلی و بیرونی گروههای آموزشی موسسه را مدیریت نموده و گزارش های مربوطه را جهت تصمیم گیری های بعدی به ریاست موسسه و کمیته ی ترفیع  اعلام می نماید.)
۱۷-انجام امور محوله از مسئولین مافوق
 
اهداف
۱-    شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و چالش های آموزشی در موسسه
۲-    تقویت زمینه های تصمیم گیری و سیاست گذاری در موسسه .
۳-    ارائه پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب.
۴-    -تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی.
۵-    -تقویت زمینه های پاسخگویی موسسه به مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی.
۶-    توصیف وضع موجود باتوجه به شاخص های فعالیت هر یک از بخش ها