تلفن های ضروری موسسه

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت اداری

۱۰۱

خانم نوری

مسئول دفتر ریاست- کارشناس دبیرخانه- نظام وظیفه

۱۰۲

حاج آقا کلباسی

ریاست مؤسسه

۱۰۳

خانم آذربایجانی

مدیر گروه دروس عمومی

۱۰۵

آقای زراعتی

مسئول اموردانشجوئی-کمیسیون موارد خاص

۱۰۷

خانم احمدی

کارشناس مالی

۱۰۸

خانم شریف بهشتی

مدیرنظارت و ارزیابی

۱۱۱

خانم دکتر نوئین

مدیرگروه روانشناسی

۱۱۳

آقای حبیبی پور

مدیریت حراست

۱۱۴

خانم سلیمانی

کارشناس فارغ التحصیلان

۱۱۶

آقای صالحی

کارشناس سیستم گلستان

۱۱۸

خانم دکتر جنتیان

مدیر آموزش

۱۱۹

خانم کامرانیان

معاون مالی اداری

۱۲۱

آقای دکتر شریف بهشتی

مدیرروابط عمومی

۱۲۲

خانم مدنی فر

کارشناس گروههای آموزشی

۱۲۳

آقای نظیفی

مسئول تدارکات و پشتیبانی

۱۲۴

آقای دکتر براتی

مدیر گروه مجموعه فنی و مهندسی

۱۲۷

آقای دکتر هاشمی

مدیرگروه حسابداری

۱۲۹

آقای دکتر گیوی

معاون دانشجویی- کمیسیون موارد خاص

۱۳۲

خانم دکتر علینقیان

عضو هیأت علمی

۱۳۳

آقای موحد

کارشناس کتابخانه

۱۳۵

آقای سوری

حراست فیزیکی- نگهبانی

۱۳۶

خانم سوری

حراست خواهران

۱۳۹

آقای دکتر فرخی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۱۴۴

آقای شهرآبادیان

کارشناس بایگانی

۱۴۶

آقای دکتررستمی

مدیرگروه تربیت بدنی

۱۵۲

آقای دلباز

کارمند خدمات

۱۵۵

خانم باطنی منش

کارشناس آموزشی

۱۶۳

آقای دکتر هاشمی

مدیر اداری مالی

۱۶۸

خانم دکتر اسماعیلیان- خانم دکتر روزافزای

عضو هیأت علمی

۱۷۴

آقای توکلیان

مسئول امور فرهنگی

۱۷۵

آقای دکتر مهریار

معاون پژوهشی

۱۷۶

آقای توحید مهریار

کارشناس پژوهشی

۱۸۰

آقای کتابی

کارشناس انفورماتیک

۱۸۷

آقای دکتر میرمجربیان

مدیرگروه معماری و گرافیک