هیئت امناء

دکتر  محمد ربانی

دکتر محمد ربانی

نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دکتر غلامرضا بهروزی لک

دکتر غلامرضا بهروزی لک

عضو هیأت امناء
دکتر اصغر  منتظرالقائم

دکتر اصغر منتظرالقائم

عضو هیأت امناء
دکتر سید محسن صفوی

دکتر سید محسن صفوی

عضو هیأت امناء
دکتر جواد گیوی

دکتر جواد گیوی

عضو هیأت امناء
دکتر محمد مهریار

دکتر محمد مهریار

عضو هیأت امناء
 دکتر کریم  آذربایجانی

دکتر کریم آذربایجانی

عضو هیأت امناء