تلفن های ضروری موسسه

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت اداری

101

خانم نوری

مسئول دفتر ریاست- کارشناس دبیرخانه- نظام وظیفه

102

حاج آقا کلباسی

ریاست مؤسسه

103

خانم آذربایجانی

مدیر گروه دروس عمومی

105

آقای زراعتی

مسئول اموردانشجوئی-کمیسیون موارد خاص

107

خانم احمدی

کارشناس مالی

108

خانم شریف بهشتی

مدیرنظارت و ارزیابی

111

خانم دکتر نوئین

مدیرگروه روانشناسی

113

آقای حبیبی پور

مدیریت حراست

114

خانم سلیمانی

کارشناس فارغ التحصیلان

116

آقای صالحی

کارشناس سیستم گلستان

118

خانم دکتر جنتیان

مدیر آموزش

119

خانم کامرانیان

معاون مالی اداری

121

آقای دکتر شریف بهشتی

مدیرروابط عمومی

122

خانم مدنی فر

کارشناس گروههای آموزشی

123

آقای نظیفی

مسئول تدارکات و پشتیبانی

124

آقای دکتر براتی

مدیر گروه مجموعه فنی و مهندسی

127

آقای دکتر هاشمی

مدیرگروه حسابداری

129

آقای دکتر گیوی

معاون دانشجویی- کمیسیون موارد خاص

132

خانم دکتر علینقیان

عضو هیأت علمی

133

آقای موحد

کارشناس کتابخانه

135

آقای سوری

حراست فیزیکی- نگهبانی

136

خانم سوری

حراست خواهران

139

آقای دکتر فرخی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

144

آقای شهرآبادیان

کارشناس بایگانی

146

آقای دکتررستمی

مدیرگروه تربیت بدنی

152

آقای دلباز

کارمند خدمات

155

خانم باطنی منش

کارشناس آموزشی

163

آقای دکتر هاشمی

مدیر اداری مالی

168

خانم دکتر اسماعیلیان- خانم دکتر روزافزای

عضو هیأت علمی

174

آقای توکلیان

مسئول امور فرهنگی

175

آقای دکتر مهریار

معاون پژوهشی

176

آقای توحید مهریار

کارشناس پژوهشی

180

آقای کتابی

کارشناس انفورماتیک

187

آقای دکتر میرمجربیان

مدیرگروه معماری و گرافیک

1401/03/29
Powered by DorsaPortal